Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny 132 kV leidning og ny transformatorstasjon i Tysvær i Rogaland

Del

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Haugaland Kraft Nett AS løyve til mindre endringar på tidligare konsesjonsgjevne Haugaland Næringspark transformatorstasjon og 132 kV leidning mellom Klovning og Haugaland Næringspark transformatorstasjonar i Tysvær kommune i Rogaland fylke.

Haugaland Kraft Nett fekk den 5. mars 2015 løyve til å byggje ein ny 66 kV leidning mellom Klovning transformatorstasjon og Haugaland Næringspark transformatorstasjon, og ny Haugaland Næringspark transformatorstasjon. Denne leidningen er endå ikkje bygd, og den no konsesjonsgjevne 132 kV-leidningen vil vere i staden for denne. Den nye leidningen vil vere ca. 7,3 km lang. På strekninga Klovning–Apeland vil dagens 66 kV leidning bli riven og lagt på same masterekke som ny leidning. Innføringa til Haugaland Næringspark vert gitt i traséalternativ 1. 

Grunngjevinga for vedtaket er at det er naudsynt å auke forsyninga til Haugaland Næringspark for å leggje til rette for den planlagde industriutviklinga, og å ta omsyn til Statnett sine framtidige planar i området. Samstundes vil tiltaket leggje til rette for å knyte til ny produksjon dersom dei konsesjonsgjevne vindkraftverka i området blir realisert. Det vil òg vere første steg i auka forsyningstryggleik til Haugesund.

NVE meiner dei omsøkte endringane er fornuftige og at dei vil ha små verknader for ålmenta og naturmangfaldet. Desse verknadene meiner NVE kan avgrensast gjennom avbøtande tiltak.

NVE gir samstundes Haugaland Kraft Nett AS ekspropriasjonsløyve for å krevje naudsynte grunn og rettar for bygging og drift av dei nye tilknytingsleidningane.

NVE sett krav om at Haugaland Kraft Nett skal utarbeide miljø-, transport- og anleggsplan der forholdet til det verna Høievassdraget, kystlynghei og fugl skal omtalast og planen skal godkjennast av NVE før anleggsstart.

Meir informasjon om tiltaka kan finn du på NVE sine nettsider: www.nve.no/kraftledninger

Kontakter

Seksjonssjef: Lisa Vedeld Hammer, 22 95 90 33

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kraftsensitiv informasjon skal ikke på Internett – NVE presenterer metode for å redusere risiko for informasjonslekkasje10.9.2019 15:20:00 CESTPressemelding

Kraftbransjen har i flere tiår vært underlagt krav om å beskytte kraftsensitiv informasjon. Et FOU-prosjekt som ble gjennomført ved NVE sommeren 2019 har utviklet en metodikk for å identifisere kraftsensitiv informasjon på internett. Metodikken gjør bruk av åpen programvare og gir mulighet for å søke også i dypere lag av internett.

NVE overleverer kartlegging av områdeskred for Giske, Sula, Sykkylven og Ålesund9.9.2019 13:48:14 CESTPresseinvitasjon

Pressen inviteres til å delta. Tid: 11.september 2019 kl.12.30–15.00 Sted: Prosjektkontoret til Nye Ålesund kommune, 1 etg. på Kremmergarden, i lavblokka på rådhuset i Ålesund. Tre kvikkleiresoner med tilhøyrande utløpssoner er lokalisert i de fire kommunane. I tillegg er det utarbeidd aktsemdskart for områdeskred. Kartlegginga gir meir detaljert informasjon om faren for områdeskred hos kommunane.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom