Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny 132 kV kraftleidning i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

Del

Bremangerlandet vindkraftverk fekk 6. juni 2017 endeleg løyve etter klagebehandling hjå Olje- og energidepartementet. NVE gjev i dag SFE Nett AS løyve til ca. 10,5 km ny 132 kV kraftleidning frå Bremangerlandet vindkraftverk til Rugsundøy. Kraftleidninga er naudsynt for å knyte krafta frå Bremangerlandet vindkraftverk til regionalnettet på Rugsundøy.

NVE har vurdert at den nye leidninga stort sett vil få god bakgrunnsdekning i terrengformasjonane. Eit fjordspenn over Skatestraumen vil gje dei største visuelle verknadene, med krav til merking for luftfart og montering av fugleavvisere. Fjordspennet vil òg gje auka kollisjonsfare for fugl.

NVE gjev samstundes samtykke til oreigning av naudsynt grunn og rettar til bygging og drift av anlegga. NVE gjev òg i dag Bremangerlandet vindpark AS samtykke til oreigning av naudsynt grunn og rettar for å bygge og drive Bremangerlandet vindkraftverk.

Les meir om sakene:

Ny 132 kV kraftleidning Bremangerlandet - Rugsundøy

Bremangerlandet vindkraftverk

Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf.: 416 78 203

Sakshandsamar Sissel Jakobsen (Guleslettene og Hennøy vindkraftverk), tlf.: 22 95 90 98

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom