Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny 132 kV kraftleidning Gilja–Seldal

Del

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjev Lyse Elnett løyve til å byggje ein ny 132 kV kraftleidning Gilja–Seldal. Frå Seldal gjev NVE Lyse Elnett løyve til å fortsette å drive eksisterande 132 kV kraftleidning til Tronsholen transformatorstasjon. Leidningane ligg i kommunane Gjesdal og Sandnes i Rogaland fylke.

Kraftleidningane som Lyse Elnett får konsesjon til er naudsynte for å knyte Gilja vindkraftverk til nettet, og gjer det mulig å sette vindkraftverket i drift med ei yting på 135 MW innan fristen for elsertifikat i 2021. NVE meiner kraftleidningane er ei god løysing for å få dette til.

NVE gjev Lyse Elnett ekspropriasjonsløyve for å krevje naudsynt grunn og rettar for bygging og drift av den nye leidningen.

NVE gjev samstundes Gilja vindkraftverk løyve til ei mindre justering av traseen for kraftleidningen frå Gilja vindkraftverk til Gilja.

Handsaminga av søknadane om auka yting på Gilja vindkraftverk og søknad om Sandnes vindkraftverk er satt på vent på grunn av manglande kapasitet i nettet.

Les meir om kraftleidningen 132 kV Gilja–Seldal på NVE sin nettstad.

Les meir om Gilja vindkraftverk på NVE sin nettstad.

Kontakter

Seniorrådgjevar Martin Windju, tlf. 22 95 94 90
Seniorrådgjevar Tanja Midtsian, tlf. 22 95 94 93

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom