Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny 132 kV kraftleidning Elverum - Trysil

Del

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Eidsiva Nett AS løyve til å bygge ein 132 kV kraftleidning i kommunane Elverum, Våler og Trysil i Hedmark fylke.

Eidsiva Nett har fått løyve til å fjerne eksisterande 66 kV leidning mellom Herandsbygd og Lutufallet, og bygge ein ny 132 kV kraftleidning frå Elverum til Trysil. Ny leidning skal etablerast i same trasé som den gamle leidningen mellom Løvbergsmoen og Lutufallet. Mellom Lutufallet og Trysil skal eksisterande 66 kV leidning byggjast om til 132 kV spenning.

Grunngjevinga for vedtaka er at nettanlegga vil auke overføringskapasiteten i området, og gje nettkapasitet til ny fornybar energiproduksjon. Dei nye nettanlegga vil òg redusere nettapa og samstundes gje ein auka forsyningstryggleik i Trysil-regionen. NVE vurderer at nytten av tiltaka er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjer derfor løyve til tiltaka.

Les meir om saka på nettstaden til NVE.

Kontakter

Seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer, tlf 22 95 90 33 / 419 06 523
Sakshandsamar Katrine Stenshorne Odenmarck, tlf 22 95 93 27

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom