Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til kraftleidning og transformatorstasjon i Rogaland

Del

NVE gjev Lyse Elnett løyve til å bygge ein ny 132 kV kraftleidning på 18 kilometer mellom Bjerkreim transformatorstasjon og Opstad transformatorstasjon i Rogaland, og til å bygge ny Opstad transformatorstasjon.

Transformatorstasjonen skal erstatte dagens Opstad transformatorstasjon, som skal rivast.

NVE meiner at tiltaket er viktig for å sørge for tilstrekkeleg effekt inn til den sørlege delen av Jærnettet. Tiltaket legg og til rette for å kunne fornye kraftleidningsnettet på Jæren, som er prega av alder og slitasje.

Leidninga og transformatorstasjonen vil vere godt synlig i det opne Jærlandskapet ved Opstad. Leidninga vil kunne føre til auka kollisjonsrisiko for fugl og påverke førekomstar av kystlynghei, som er ein utvald naturtype. NVE har sett vilkår for å ivareta kystlynghei ved gjennomføring av anleggsarbeidet.

Les meir om løyvet her

Kontaktpersonar:
Seksjonssjef: Siv Sannem Inderberg, tlf. 901 93 008
Rådgjevar: Simen Sørlie, tlf. 22 95 91 91

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom