Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Hylebu kraftverk, avslag til Borsæ kraftverk – begge i Tokke kommune i Telemark

Del

Skafså kraftverk ANS har søkt om løyve til å byggje Hylebu- og Borsæ kraftverk i Tokke kommune i Telemark. NVE gjev løyve til Hylebu kraftverk, medan Borsæ kraftverk får avslag. Hylebu kraftverk vil produsere om lag 4,2 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 210 husstandar. Borsæ kraftverk, som fekk avslag, kunne ha gjeve 7,6 GWh/år.

NVE meiner at Hylebu kraftverk gjev små negative konsekvensar for ålmenne interesser, samstundes som det vil bidra til produksjon av fornybar energi i eit allereie regulert vassdrag. For å redusere dei negative verknadane for ålmenne interesser er det sett vilkår om avbøtande tiltak.

NVE har gjort ei vurdering av fordelar og ulemper ved det planlagde Borsæ kraftverk. Dei negative effektane for landskap, brukarinteresser, friluftsliv og biologisk mangfald er samla store, vurdert opp mot produsert kraft. NVE har lagt stor vekt på høve til villrein og irreversible terrenginngrep som vil gje negative konsekvensar for landskapet.

Les meir omHylebu kraftverk

Les meir omBorsæ kraftverk

Kontaktpersonar:

Sekjsonssjef Carsten Stig Jensen

Tlf: 22 95 92 90

Sakshandsamar Frank Jørgensen

Tlf: 22 95 94 31

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom