Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Fossdalen kraftverk i Gulen kommune, Sogn og Fjordane

Del

Kraftverket vil produsere om lag 8,8 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til ca. 440 husstandar.

Det er Asun (SUS) som har søkt om løyve. I vedtaket legg NVE vekt på at ei utbygging av Fossdalen kraftverk vil vere eit bidrag til auka fornybar kraftproduksjon med avgrensa effektar for miljø og brukarinteresser.

Kraftverket er planlagt i Fossdalselva, med inntak 287 meter over havet og kraftstasjon 2 meter over havet. Vassvegen er på om lag 1000 meter.

Konfliktane er primært knytt til moglege konsekvensar for landskap og den raudlista arten flommose. NVE meiner at ulempene kan avgrensast ved å sette vilkår om mellom anna god landskapstilpassing, til dømes vassveg i tunnel, og det er fastsett ei minstevassføring på 50 liter i sekundet om sommaren og 20 liter i sekundet resten av året.

Les meir om løyve til Fossdalen kraftverk her.  

Kontaktpersonar:
Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89
Overingeniør Tonje Aars Grønbech, 22 95 92 06

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom