Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til fortsatt drift av Fosstveit kraftverk i Tvedestrand

Del

NVE gjev Chr. Salvesen & Chr. Thams Communications Aktieselskap løyve til fortsatt drift av Fosstveit kraftverk i det verna Vegårvassdraget. Med dei fastsette vilkåra vil kraftverket produsere nær 7,8 GWh/år, og tilhøva for anadrom fisk og ål blir betre.

NVE vedtok at Fosstveit kraftverk skulle kallast inn til konsesjonshandsaming etter vassressurslova fordi drift av kraftverket har gitt store skader, og til dels høg dødelegheit, på laks, sjøaure og ål.

Ei innkalling av anlegget har gitt NVE høve til å fastsette vilkår som betrar tilhøva for fisk på veg opp eller ned i vassdraget og gjer mindre skade på fiskebestandane. Blant dei viktigaste krava som er sett vil vi særleg nemne krav om ny inntaksrist, sesongtilpassa minstevassføring og tilpassing av dei eksisterande fisketrappene. Dei nye tiltaka skal vere ferdigstilt innan utløpet av 2021 slik som det også går fram av regional plan for vassforvaltning i vannregion Agder, medan dei nye krava til minstevassføring skal gjelde så snart råd er.

Les meir om Fosstveit kraftverk på NVEs nettstad.

Kontakter

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom