Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til fire og avslag til tre små vasskraftverk i Modalen

Del

NVE gjev løyve til Nåmdalselva, Todeilselva, Almelidelva og Budal II kraftverk, medan Tveråna, Bleidalselva og Seljedalselva kraftverk får avslag. Alle kraftverka ligg i Modalen kommune i Hordaland.

Dei fire kraftverka som har fått løyve vil produsere om lag 29,6 GWh straum i eit medels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 1480 husstandar. Prosjekta som fekk avslag kunne samla ha gjeve 16,2 GWh/år.

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Verknader på landskap, friluftsliv, biologisk mangfald og samla belastning har vore dei viktigaste tema i NVE si vurdering. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som vi meiner gjev minst negative konsekvensar for ålmenne interesser, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

For å redusere dei negative verknadane for ålmenne interesser er det sett vilkår om avbøtande tiltak til kvart av prosjekta som har fått løyve. Etter NVE si vurdering vil aktuelle tilpasninger ikkje vere tilstrekkelege for å få løyve til å byggje kraftverka som fekk avslag.

Søkar

Kraftverk

Produksjon (GWh)/år

Modalen kraftlag BA

Nåmdalselva kraftverk

9,3

Småkraft AS

Todeilselva kraftverk

6,6

Modalen kraftlag BA

Almelidelva kraftverk

4,5

Modalen kraftlag BA

Budal II kraftverk

8,5

Modalen kraftlag BA

Tveråna kraftverk

Avslag (5,8)

Modalen kraftlag BA

Bleidalselva kraftverk

Avslag (4,6)

Modalen kraftlag BA

Seljedalselva kraftverk

Avslag (5,8)

Les meir om kvart enkelt kraftverk:

Nåmdalselva kraftverk

Todeilselva kraftverk

Almelidelva kraftverk

Budal II kraftverk

Tveråna kraftverk

Bleidalselva kraftverk

Seljedalselva kraftverk

Kontaktpersonar:

Sakshandsamar Rune Moe, tlf: 22 95 93 15

Sakshandsamar Birgitte Kjelsberg, tlf. 22 95 90 32

Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89 / 901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom