Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til endra nettilknyting av Offerdal kraftverk

Del

NVE gir Offerdal Kraftverk AS løyve til å byggje, og drive ein om lag 7 km lang 132 kV kraftleidning frå Indre Offerdal til Naddvik koplingsstasjon som sjøkabel og jordkabel i staden for luftleidning og jordkabel. Anlegga ligg i Årdal kommune i Sogn og Fjordane fylke.

Offerdal kraftverk fekk i 2017 løyve til å byggje Offerdal kraftverk med tilhøyrande nettilknyting som luftleidning over Årdalsfjorden og vidare luftleidning og jordkabel. Grunna reduserte kostnadar ved sjøkabel, gir NVE no Offerdal kraftverk løyve til å byggje nettilknytinga med ein om lag 5 km lang sjøkabel frå landtak i Indre Offerdal til landtak i Naddvik, og vidare derifrå ein om lag 2 km lang jordkabel til Naddvik koplingsstasjon.

NVE meiner at nettilknyting med sjøkabel og jordkabel gir få negative verknader for ålmenta samanlikna med luftspenn over fjorden, og er i tråd med høyringsuttalene i saka. NVE har sett krav om at Offerdal kraftverk skal utarbeide ein miljø-, transport- og anleggsplan der som skal godkjennast av NVE før anleggstart.

NVE gir òg Offerdal kraftverk ekspropriasjonsløyve til naudsynte grunn og rettar for å utføre tiltaket. Ein kan lese meir om tiltaket på

www.nve.no/kraftledninger 

Kontakter

Sakshandsamar: Solveig Willgohs, 22 95 92 45

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom