Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Dagslått kraftverk

Del

NVE gjev Bekk og Strøm AS løyve til å bygge Dagslått kraftverk i Brønnøy kommune i Nordland. Kraftverket vil produsere om lag 4,3 GWh per år. Dette svarer til straumbruken til 215 husstandar.

NVE legg vekt på at ei utbygging av Dagslått kraftverk vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med små effektar for miljø og brukarinteresser.

Utbygginga vil nytte eit fall på 168 meter i Dagslåttelva. Vassvegen skal bores i øvre del, medan nedre del skal vere nedgraven røyrgate.

For å ta vare på landskap og naturverdiar knytt til elva, er det sett krav om ei minstevassføring i Dagslåttelva på 35 l/s heile året.

Med dei fastsette vilkåra, meiner NVE at fordelane ved ei utbygging er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser. På bakgrunn av dette gjev NVE løyve til bygging av Dagslåttelva kraftverk.


Les meir om Dagslått kraftverk


Kontakpersonar:
Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216
Sakshandsamar Helén Nathalie Liebig-Andersen, tlf. 22 95 98 95

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom