Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Aunelva minikraftverk

Del

NVE gjev Aunelva minikraftverk SUS løyve til å byggje Aunelva minikraftverk i Sørli kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket vil produsere om lag 3,7 GWh i eit medels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 280 husstandar.

Aunelva minikraftverk vil nytte eit fall på 52 m i Aunelva mellom inntak på kotehøgde 462 og kraftstasjon på kotehøgde 410. Vassvegen på om lag 950 m er planlagt nedgrave på heile strekninga.

Aunelva er eit sidevassdrag til Sørlivassdraget, som blei verna gjennom verneplan III for vassdrag. Verneverdiane er særleg knytt til kor urørt vassdraget er og kva verdi vassdraget har som type- og referansevassdrag. Friluftsliv, reindrift og samiske interesser er viktige bruksområde.

NVE legg vekt på at ei utbygging av Aunelva kraftverk vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med avgrensa miljøeffektar. NVE meiner at kraftverket i liten grad vil komme i konflikt med verneverdiane i området, som er sterkt prega av landbruksdrift, veger og bureising. Det har også vært utført omfattande flomsikringsarbeide på delar av utbyggingsstrekninga. NVE meiner nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til bygging av Aunelva minikraftverk.

For nærare grunngjeving, sjå omtale av saka på vår nettstad:

Les meir om Aunelva kraftv­erk

Kontaktpersonar: Seksjonssjef, Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216 Overingeniør, Kaja Henny Engebrigtsen tlf. 22 95 92 51 / 926 00 050

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuke15.2.2019 15:30:00Pressemelding

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning. Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året15.2.2019 09:00:00Pressemelding

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom