Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Aldalselva småkraftverk med regulering

Del

NVE gir løyve til Aldalselva kraftverk med 1,1 meter regulering av Fitjavatnet i Aldalen i Samnanger kommune i Hordaland. Kraftverket vil få ein årlig produksjon på om lag 17,5 GWh, noko som svarar til straumbruken til 900 husstandar.

NVE har lagt vekt på at ei utbygging av Aldalselva kraftverk vil vere eit bidrag til produksjon av regulerbar fornybar energi.

Aldal Kraft AS (SUS) planlegg å gjere nytte av fallet i Aldalselva mellom 336 moh og 5 moh, samt å kunne regulera Fitjavatnet med 1,1 meter. Reguleringa vil bidra til ein jamnare kraftproduksjon. Vassvegen vil gå i tunnel i om lag 300 meter frå inntaket, deretter i nedgraven rørgate til kraftstasjonen.

For å ta vare på naturmiljøet i og rundt elva, er det krav om å sleppe ei minstevassføring på 30 l/s heile året.

NVE vurderer i sum at nytta av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gir løyve til bygging av Aldalselva kraftverk.


Les meir om Aldalselva kraftverk.

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 15 / 90 19 82 16

Overingeniør Finn Roar Halvorsrud, tlf. 22 95 98 53

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom