Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til å bygge Skarelva kraftverk

Del

NVE gjev Tinfos AS løyve til å bygge Skarelva kraftverk i Målselv kommune i Troms. Kraftverket vil gje ein årleg produksjon på omlag 5,7 GWh, noko som svarer til straumbruken til rundt 285 husstandar. I vedtak har NVE lagt vekt på at ei utbygging av Skarelva kraftverk vil vere eit bidrag til produksjon av meir fornybar energi.

For å ta vare på ferskvannsfauna og fuktigheitskrevande arter i og langs vassdraget er det fastsett ei minstevassføring i Skarelva på 100 l/s heile året. Det er vidare lagt vekt på at alle inngrepa skal gjerast med varsemd. NVE vil sjå til at dette vert ivareteke gjennom godkjenning av detaljplanar for anlegget og oppfølging i byggetida. Detaljplanar skal og utarbeidas i nært samarbeid med Forsvaret. 

NVE vurderer utbygginga med dei fastsette avbøtande tiltaka å vere akseptable i høve til allmenne og private interesser.

Les meir om kraftverket her.

Kontakter

Sakshandsamar Dag Kjellevold, tlf. 917 59 965

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom