Mattilsynet

Lite plantevernmiddelrester i matvarer

Del

Mattilsynets overvåking av plantevernmiddelrester i matvarer i fjor, viser at nivået av plantevernmiddelrester generelt er svært lavt. Ingen av de norske produktene hadde rester av plantevernmidler over grenseverdiene.

I 2017 gjennomførte Mattilsynet i samarbeid med NIBIO analyse av 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer, for å finne spor av plantevernmiddelrester. Analysene viste funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %).  13 av disse var fra land utenfor EU (Foto: Mattilsynet).
I 2017 gjennomførte Mattilsynet i samarbeid med NIBIO analyse av 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer, for å finne spor av plantevernmiddelrester. Analysene viste funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %). 13 av disse var fra land utenfor EU (Foto: Mattilsynet).

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2017 ble det analysert 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer. Varene var både norske, fra EU-området eller utenfor. Alle resultatene fra overvåkningen rapporteres til EUs organ for mattrygghet (EFSA).

Det har vært en nedgang av antall overskridelser fra 2016 til 2017, men det er en tendens til økning i antall funn av ulike plantevernmidler i en og samme prøve.

Ingen funn over grenseverdi i norske prøver

Analysene viste funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %). 13 av disse var fra land utenfor EU. Det var ingen funn over grenseverdi i norske produkter. Mattilsynet følger opp importører og produsenter som hadde produkter hvor det ble avdekket rester av plantevernmiddelrester over grenseverdi.

Forekomst av flere rester i samme prøve


Det høyeste antall plantevernmiddelrester ble påvist i rosiner fra Tyrkia. Her ble det påvist 16 ulike plantevernmidler, men ingen av funnene lå over grenseverdi. Mattilsynet har vurdert prøven, og beregninger viser at det er ingen umiddelbar eller kronisk helsefare forbundet med plantevernmiddelrestene i produktet.
I 2017 var det to norske jordbærprøver med ni rester av plantevernmidler i hver. Alle stoffene som ble påvist lå langt under de fastsatte grenseverdiene. Mattilsynet har vurdert om det kan være kronisk helsefare ved inntak av slike bær. Vurderingene viser ingen slik helsefare, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.
Det er fremdeles uavklarte forhold om hvordan vi skal risikovurdere og håndtere kombinasjonseffekter på en best mulig måte. Det arbeides derfor internasjonalt med spørsmål om risikovurdering av kombinasjonseffekter og håndtering. Mattilsynet deltar i dette arbeidet.


Funn av glyfosat i bygg

Totalt ble det tatt ut 13 prøver av bygg for analyse av glyfosat. Dette er første gang Mattilsynet analyserer glyfosat i bygg. Det ble påvist funn av glyfosat i åtte byggprøver, alle fra Norge. Det høyeste funnet var under halvparten av grenseverdien og beregninger viser at funnene ikke utgjør noen akutt helsefare. Mattilsynet mener derfor at det er trygt å spise bygg med de målte verdiene.
Det er tillatt å sprøyte med glyfosat mot kveke. Det er imidlertid flere betingelser som må være oppfylt før man kan sprøyte. I og med at det er tillatt å bruke glyfosat til denne produksjonen, kan man forvente å finne rester av dette plantevernmidlet. Mattilsynet vil fortsette å ta ut prøver av bygg for analyse av glyfosat.

Lite plantevernmiddelrester i økologiske matvarer


Det ble tatt ut 95 prøver av økologiske produkter, hvorav 56 var importerte varer og 39 norskproduserte varer. Overvåkingen viser at økologisk mat gjennomgående er produsert i overenstemmelse med reglene. Det var kun to tilfeller som måtte følges opp av Mattilsynet. Det ene tilfellet skyldtes avdrift fra konvensjonelle naboeiendommer, og det andre tilfellet skyldtes manglende rengjøring ved et prosesseringsanlegg.

Bilder

I 2017 gjennomførte Mattilsynet i samarbeid med NIBIO analyse av 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer, for å finne spor av plantevernmiddelrester. Analysene viste funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %).  13 av disse var fra land utenfor EU (Foto: Mattilsynet).
I 2017 gjennomførte Mattilsynet i samarbeid med NIBIO analyse av 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer, for å finne spor av plantevernmiddelrester. Analysene viste funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %). 13 av disse var fra land utenfor EU (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde
I 2017 gjennomførte Mattilsynet i samarbeid med NIBIO analyse av 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer, for å finne spor av plantevernmiddelrester. Analysene viste funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %).  13 av disse var fra land utenfor EU (Foto: Erling Fløistad, NIBIO).
I 2017 gjennomførte Mattilsynet i samarbeid med NIBIO analyse av 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer, for å finne spor av plantevernmiddelrester. Analysene viste funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %). 13 av disse var fra land utenfor EU (Foto: Erling Fløistad, NIBIO).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom