Samferdselsdepartementet

Kystverket: Skipsfarten får lågare avgifter

Del

- Regjeringa vil styrke sjøtransporten og gjev no skipsfarten betydelege reduksjonar i sektoravgiftene for 2019. Vi er godt nøgde med at vi no reduserer sikkerheitsavgiftene med inntil 15 prosent, og at losavgifta ikkje justerast opp for pris- og lønnsvekst, påpeiker samferdselsminister Jon Georg Dale.

Regjeringa reduserer sikkerheitsavgifta med 9,1 prosent  for trafikken som dekkast av sjøtrafikksentralen på Grenland. Sikkerheitsavgifta for trafikken som dekkast av sjøtrafikksentralen på Kvitsøy, utanom den del av trafikken som skal inn til gassterminalen på Kårstø, vert redusert med 15 prosent. For dei andre sjøtrafikksentralane er avgiftssatsane moderat redusert eller uendra.

Losavgiftene er uendra frå 2018 til 2019. Dette er reelt sett ein reduksjon om ein tek høgde for normal pris- og lønnsvekst. Gunstig utvikling i inntektsgrunnlaget og moderat vekst i kostnadene har gjort det mogleg å redusere avgiftssatsane.

- Den tydelege satsinga til regjeringa på kostnadseffektive løysingar gir no positive resultat for heile nærskipsfarten. Eg er glad for at dei naturlege svingingane i økonomien og aktivitetsnivået for skipsfarten også dreg i riktig retning, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.     

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Tømmertransporten skal fram på utbetra vegar20.3.2019 10:30:00 CETPressemelding

PRIV TIL RED.: OPPDATERT 22.03 MED KORREKT FV-NR: Fv 17 Folda bru - Flaskehalsar, til dømes i form av bruer som ikkje toler dei tyngste tømmervogntoga, gjer transport av tømmer langs smale vegar i Noreg tungvint. Derfor fordeler vi no 25 millionar kroner til å utbetre fylkesvegar med mykje tømmertransport. Utbetring av flaskehalsane vil styrke konkurransekrafta i skog- og trenæringa gjennom lågare transportkostnadar, gi færre lastebilar på vegane og betre miljø, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Trondheimsområdet får byvekstavtale – sikrer statlige bidrag til Metrobuss og tiltak for gående og syklende15.3.2019 14:19:01 CETPressemelding

- Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsområdet med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom