FellesorganisasjonenFellesorganisasjonen

Krever opptrappingsplan for bedre tjenester til utviklingshemmede

Del

Utviklingshemmede utestenges stadig fra skolen og arbeidslivet, og får ofte oppfølging av personer uten tilstrekkelig kompetanse. Mandag 3. oktober overleverer Rettighetsutvalget en innstilling til statsråd Solveig Horne, med konkrete forslag for å bedre livssituasjonen til personer med utviklingshemning. For at tiltakene som foreslås sikres, og tjenestene til utviklingshemmede styrkes, krever vi derfor en opptrappingsplan med øremerkede midler til kommunene.

Kronikken er skrevet av Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen (FO).

Skole
 
Stadig flere barn med utviklingshemning får i dag undervisning utenfor ordinære klasser, uten at det kan vises til at dette gir bedre læringsutbytte. (Tøssebro og Wendelborg 2006). Det betyr at barn som tas ut av ordinære klasser i dag, risikerer å miste både opplæringen de har krav på, og muligheter for å bygge relasjoner med andre barn og unge. Samtidig går vi som samfunn glipp av en mulighet til å bygge ned barrierer mellom mennesker.

Tiden er derfor nå overmoden for en langsiktig satsning for å heve kompetansen i skolen, dersom vi skal kunne gi alle barn den opplæringen de har krav på. Det betyr at det er behov for en mer tverrfaglig skole der ulike profesjoner komplimenterer hverandre, og grunnleggende miljøarbeid gis større plass.

Arbeid

I 2009 var bare 59 av 16 000 personer med utviklingshemning, i arbeidsfør alder, i ordinært arbeid. Dette er et nedslående tall, og like nedslående er det at vi må gå så langt tilbake for å finne statistikk. Hvorfor har ikke dette vær tatt mer på alvor, når vi vet at arbeid er en svært viktig indikator for livskvalitet og selvoppfattelse? Ved at så mange blir stående utenfor arbeidslivet, devaluerer vi mennesker på bakgrunn av en diagnose, uten at personen selv blir hørt.

Planmessig oppbygging av tiltak som øker mulighetene for arbeid i ordinære bedrifter, og en annerkjennelse av tilrettelagt arbeid som verdiskapende og likeverdig arbeid, må derfor prioriteres.

Kompetanse
 
Det er betydelig mangel på kompetanse i tjenestene til personer med utviklingshemning. Helt siden ansvaret for tjenestene ble overført fra institusjonsomsorgen (HVPU) til de kommunale tjenester i 1991, har tjenesten stadig fått færre med relevant kompetanse, sett oppimot antallet som mottar tjenester og omfanget av vedtakene. Dette skjer til tross for at både erfaringsstudier og forskning viser at tjenestene blir langt bedre dersom ansatte har relevant utdannelse. Dette kommer særlig til syne der det er fattet vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven. I hele 75 prosent av tilfellene hvor det brukes tvang og makt, er det gitt dispensasjon fra utdannings- og kompetansekravene, viser de årlige rapportene fra Helsetilsynet.

En helhetlig plan som sikrer rekruttering av nødvendig kompetanse i tjenestene, samt langsiktig satsning på å heve kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene, er derfor nødvendig. Bemannings- og kompetansenormer må innføres, og det er behov for å sikre at minst halvparten av tjenesteyterne må ha høyskoleutdanning. Vernepleieren er i dag den eneste med utdanning spesielt rettet mot personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, og særlig personer med utviklingshemning. Vernepleieren er derfor en nøkkelprofesjon innen helse- og omsorgssektoren, og det er viktig at utdanningskapasiteten for vernepleie økes.

Selv om situasjonen for personer med utviklingshemning har bedret seg de siste 20 årene, ser vi at det fortsatt er en lang vei å gå. Nå forventer vi at kunnskapen vi nå får fra Rettighetsutvalget fører til handling. Dette er et ansvar og en mulighet som politikerne må ta. Norske borgere med utviklingshemning må få like rettigheter, like muligheter og rettsikkerhet på linje med øvrige borgere. Er regjeringen og støttespillere klare til å ta dette ansvaret?

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Jens Petter Gitlesen, leder i NFU.
Jens Petter Gitlesen, leder i NFU.
Last ned bilde
Mimmi Kvisvik, leder i FO.
Mimmi Kvisvik, leder i FO.
Last ned bilde

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

02380http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO).

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

NFU er en brukerorganisasjon med ca. 8300 medlemmer og mer enn 2000 tillitsvalgte.

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom