Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kostnadsgjennomgang av transformatorstasjoner i transmisjonsnettet

Del

Sweco Norge AS har på oppdrag fra NVE gjort en kostnadsgjennomgang av utvalgte transformatorstasjoner i transmisjonsnettet. Formålet er å belyse hvilke merkostnader som utløses av myndighetspålagte krav og Statnetts egne, interne krav. Sweco finner ikke grunnlag for å si at Statnett bygger dyrere enn andre nettselskaper, men peker på muligheter for å redusere kostnadene.

Rapporten «Kostnadsgjennomgang av transformatorstasjoner i transmisjonsnettet» gjennomgår kostnader for fire transformatorstasjoner bygget av Statnett, én stasjon bygget av Agder Energi Nett og én stasjon bygget av BKK Nett. Ut ifra de stasjonsprosjektene som er undersøkt, finner ikke Sweco grunnlag for å si at Statnett bygger dyrere enn andre nettselskaper. Det blir likevel pekt på en del muligheter for å redusere kostnadene ved bygging av slike stasjoner. Noen av disse mulighetene kan implementeres uten endringer i dagens krav eller regelverk. Den største mulige besparelsen forventes fra optimalisering av selve prosjektgjennomføringen, med en slankere byggherreorganisasjon, bedre anskaffelser og bruk av andre arbeidstidsordninger. Valg av dimensjonerende kortslutningsstrøm og jordingstverrsnitt kan også gjøres mindre konservativt og rimeligere enn i dag.

- Det er viktig med mer kunnskap og åpenhet rundt kostnadsdrivere i nettvirksomheten. Vi håper Statnett og øvrige nettselskaper vurderer om forslagene i rapporten er hensiktsmessige å gjennomføre. Når det gjelder forslagene om endringer i NVEs regelverk og praksis, vil vi ta med oss dette i vårt videre arbeid, sier Anne Britt Leifseth, konstituert vassdrags- og energidirektør.

Sweco anbefaler at konsesjonssøknader i større grad bør inneholde utførte vurderinger av kostnadsdrivende elementer i transformatorstasjoner, kost/nytte-vurderinger av stasjonsplassering, og at følsomheten til netto nåverdi for investeringskostnad presenteres.

Det anbefales også at NVE vurderer å innføre differensiering av krav i kraftberedskapsforskriften til anlegg som er klassifisert som klasse 3, basert på anleggets viktighet.

Sweco peker i tillegg på at Statnett etter kraftberedskapsforskriften har mulighet til å søke om at anlegg som etter kriteriene skal være klasse 3, heller blir klassifisert som en lavere klasse dersom anlegget har en vesentlig mindre betydning enn det kriteriene for klasse 3 skulle tilsi. Dette er noe Statnett i liten grad har benyttet seg av og som Sweco mener bør vurderes for flere stasjoner i transmisjonsnettet.

Les rapporten her

NVE er interessert i synspunkter på funnene i rapporten. 
Innspill kan sendes innen 29. mars 2019 til: Sigrun Kavli Mindeberg

Kontakter

Senioringeniør Sigrun Kavli Mindeberg, tlf 22959816
Seksjonssjef Vegard Willumsen, tlf 922 51 702

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom