Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Konsesjon til Storelva kraftverk

Del

NVE gir Clemens Kraft AS tillatelse til å bygge Storelva kraftverk i Saltdal kommune i Nordland. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på om lag 16,4 GWh. Dette tilsvarer forbruket til rundt 820 husstander.

Utbygging av Storelva kraftverk vil være et bidrag til produksjon av fornybar energi. Kraftverket vil samtidig kunne gi inntekter til søker, grunneiere og kommune, og bidra til lokal verdiskaping.

Tiltaket er planlagt i Storelva, med planlagt inntak ved kote 269 og kraftstasjon ved kote 45. NVE har fastsatt en minstevannføring på 270 liter i sekundet i sommersesongen og 140 liter i sekundet resten av året.

I vurderingen av søknaden har NVE lagt vekt på tiltakets virkninger for biologisk mangfold og landskap. Det er særlig lagt vekt på at tiltaket vil berøre de to prioriterte naturtypene bekkekløft og bergvegg, og gråor-heggeskog, som vil få redusert verdi ved en utbygging. Redusert vannføring vil påvirke inntrykkstyrken til den store fossen, Forsen, i negativ retning.

Nedenfor kraftstasjonsområdet finnes det en fiskeførende strekning på 3,5 kilometer, men denne vil etter NVEs vurdering ikke bli vesentlig berørt av kraftverket gitt avbøtende tiltak. Storelva ligger i Balvatn reinbeitedistrikt, og det er vurdert at kraftverket kun i liten grad vil berøre reindriftsinteressene. NVE legger til grunn at søker har en god dialog med reinbeitedistriktet, slik at ulemper som kan oppstå i anleggsperioden unngås. NVE mener at dersom deler av vannveien legges i fjell slik som beskrevet i notat etter befaring, vil de tekniske inngrepene være akseptable.

Med de fastsatte vilkårene mener NVE at fordelene ved en utbygging er større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser, og gir derfor tillatelse til bygging av Storelva kraftverk.

Les mer om Storelva kraftverk

Kontaktpersoner:

Saksbehandler Ane Næsset Ramtvedt, tlf. 22 95 94 58

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89/901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom