Jernbaneverket

Konseptvalgutredning for Østre linje på høring

Del

Konseptvalgsutredningen (KVU) for Østre linjes forbindelse til Oslo er lagt nå lagt ut på høring.

– I utredningen anbefaler Jernbaneverket en ny planfri påkobling sør for Ski. Anbefalt konsept innebærer ca. seks kilometer ny dobbeltsporet bane til Kråkstad. Dagens stasjoner beholdes. Med et slikt konsept vil togene på Østre linje være sikret adgang til Follobanen.

Nå oppfordrer vi alle interessenter til å si sin mening, sier regional strategidirektør øst Sjur Helseth i Jernbaneverket.

Best av ni konsept
– I KVUen er det sett på ni til dels svært ulike konsept. Anbefalt konsept kommer samlet best ut i analysene. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, når en ser jernbanesystemet under ett.

Videre planlegging
– Det anbefalte konseptet må planlegges videre. Det vil være viktig å se på en optimalisert linjeføring, forholdet til nytt hensettingsanlegg (togparkering) og mulige avbøtende tiltak i det videre arbeidet, særlig i forhold til landbruk. Mulig økt godsfremføring på Østre linje må vi også ta hensyn til, sier Helseth.

Hensettingsanlegg i 2020
Forholdet til hensettingsanlegg er avgjørende for fremdrift og funksjonelle løsninger for den nye forbindelsen. Det vil være hensiktsmessig med samtidighet i planleggingen av tiltakene, og kapasiteten for hensettingsanlegget vil være betinget av at infrastrukturen mellom anlegget og Ski stasjon er på plass. Første byggetrinn for nytt hensettingsanlegg må være ferdig i 2020.

– Dette betyr at Østre linjes påkobling til Ski stasjon bør avklares raskt, slik at det kan inngå som premiss i planleggingen av hensettingsanlegget, sier Helseth.

Høringen
Berørte interessegrupper samt regionale og kommunale myndigheter på strekningen, gis anledning til å komme med uttalelser innen fristen 16.12.2015. Andre interesserte er også velkomne til å avgi sine merknader innen samme frist. Hovedrapporten ligger på Jernbaneverkets nettsider her.

Høringsuttalelser til Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo sendes til:

E-post: postmottak@jernbaneverket.no
Brevpost: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar

I høringsperioden kan eventuelle spørsmål knyttet til utredningen rettes til
Michael.Andersen.Brendas@jbv.no eller Bjorn.Egede.Nissen@jbv.no.

Nøkkelord

Om Jernbaneverket

Jernbaneverket
Jernbaneverket
Stortorvet 7
0101 Oslo

05280http://www.jernbaneverket.no
Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.

Følg saker fra Jernbaneverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbaneverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jernbaneverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom