Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Klimaendringene - slik må Telemark tilpasse seg

Del

Kommunene i Telemark vil i fremtiden få større utfordringer med flom, overvann, skred og stormflo. Det viser den nye klimaprofilen for fylket som ble overlevert Telemark fylkesting i dag.

- I Telemark vil klimaendringen særlig føre til behov for tilpasning knyttet til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, havnivåstigning og stormflo, større flommer og økt risiko for skred, sier Irene Brox Nilsen, hydrolog i NVE/Norsk Klimaservicesenter.

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få:

  • kraftig nedbør: oftere og mer intenst. Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann
  • flere og større regnflommer. I små vassdrag som reagerer raskt på nedbør anbefales et klimapåslag på 20 % på beregnede flomvannføringer
  • økt fare for jord-, flom- og sørpeskred. Økt aktsomhet er viktig
  • økte stormflonivåer på grunn av havnivåstigning

Kunnskap er nøkkelen

Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere fremtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

- Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom, stormflo og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Anne Cathrine Sverdrup.

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med flom og overvann blir større enn i dag. Kommunene bør også være oppmerksomme på økt hyppighet av skred, spesielt jordskred, flomskred og sørpeskred.

- I Telemark, hvor store deler av befolkningen er konsentrert langs små og store elver og i byer med stort arealpress, er det derfor særlig viktig å planlegge for alt vannet. Hold avstand til bekker, elver og lavpunkt. Hold bekker og vannveier åpne – ikke legg dem i rør, forteller Sverdrup.

Klimaprofil Telemark

Klimaprofilen gjør kunnskapen om klimaendringer lettere tilgjengelig for planleggere på kommunalt og regionalt nivå.

Klimaprofilen kan du laste ned her

Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Uni Research og Bjerknessenteret, har utgitt rapporten «Klima i Norge 2100». Basert på rapporten er det nå laget en Klimaprofil for Telemark. Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet og forventede klimaendringer.

Pressekontakter

Spørsmål knyttet til klimaendringene for Telemark:Irene Brox Nilsen, hydrolog i NVE/Norsk Klimaservicesenter. Mobil: 928 88 408

Spørsmål om konsekvenser og tiltak for de enkelte kommunene i Telemark: Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef NVE region sør Mobil: 907 52 061

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom