Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Klimaendringene - slik må Sør-Trøndelag tilpasse seg

Del

Kommunene i Sør-Trøndelag vil i fremtiden få større utfordringer med flom, overvann, skred og havnivåstigning. Det viser den nye klimaprofilen for fylket som overleveres Sør-Trøndelag fylkesting i dag.

- I Sør-Trøndelag vil klimaendringen særlig føre til behov for tilpasning knyttet til ekstremnedbør og økte problemer med overvann, havnivåstigning og stormflo, større flommer og økt risiko for skred, sier Hege Hisdal, hydrolog og klimarådgiver i Norsk Klimaservicesenter/NVE.

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få:

  • kraftig nedbør: oftere og mer intenst. Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann
  • flere og større regnflommer. I alle vassdrag som reagerer raskt på nedbør, men også i større vassdrag som Gaula anbefales et klimapåslag på 20 % på beregnede flomvannføringer
  • økt fare for jord-, flom- og sørpeskred og mulig økt fare for kvikkleireskred. Økt aktsomhet er viktig
  • økte stormflonivåer på grunn av havnivåstigning

Kunnskap er nøkkelen

Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere fremtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

- Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom, stormflo og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Kari Øvrelid.

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med overvann blir større enn i dag.

- I Sør-Trøndelag, hvor store deler av befolkningen er konsentrert langs små og store elver og i byer med stort arealpress, er det derfor særlig viktig å planlegge for alt vannet. Hold avstand til bekker, elver og lavpunkt. Hold bekker og vannveier åpne – ikke legg dem i rør, forteller Øvrelid.

Klimaprofil Sør-Trøndelag

Klimaprofilen gjør kunnskapen om klimaendringer lettere tilgjengelig for planleggere på kommunalt og regionalt nivå.

Klimaprofilen kan du laste ned her

Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat og UNI Research, har utgitt rapporten «Klima i Norge 2100». Basert på rapporten er det nå laget en Klimaprofil for Sør-Trøndelag. Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet og forventede klimaendringer.

Pressekontakter

Spørsmål knyttet til klimaendringene for Sør-Trøndelag:
Hege Hisdal, leder NVEs arbeid i Norsk Klimaservicesenter og hydrolog i NVE.
Mobil: 934 21 527

Hans Olav Hygen, klimaforsker Norsk Klimaservicesenter/Meteorologisk institutt.
Mobil: 911 23 958

Spørsmål om konsekvenser og tiltak for de enkelte kommunene i Sør-Trøndelag:
Kari Øvrelid, regionsjef NVE region midt (kontor Trondheim)
Mobil: 954 64 960

Tabell 1: Sammendrag som viser forventede endringer i Sør-Trøndelag fra 1971-2000 til 2071-2100 i klima, hydrologiske forhold og naturfarer som kan ha betydning for samfunnssikkerheten. Tabellen finner du også i klimaprofil for Sør-Trøndelag

Økt sannsynlighet (4)

Mulig økt sannsynlighet (3)

Uendret eller mindre sannsynlighet (2)

Usikkert (1)

 

 

Forklaring

Ekstremnedbør (4)

Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. Dette vil også føre til mer overvann

Sterk vind (1)

Liten endring

Regnflom (4)

Det forventes flere og større regnflommer.

Snøsmelteflom (2)

Snøsmelteflommene vil komme stadig tidligere på året og bli mindre mot slutten av århundret

Tørke (3)

Til tross for mer nedbør, kan høyere temperaturer og økt fordampning gi noe økt fare for tørke om sommeren

Isgang (3)

Kortere isleggingssesong, hyppigere vinterisganger samt isganger lenger opp i vassdragene enn i dag

Kvikkleireskred (1)

Økt erosjon som følge av økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Sør-Trøndelag er særlig utsatt for kvikkleireskred

Steinsprang og steinskred (1)

Hyppigere episoder med kraftig nedbør vil kunne øke hyppigheten av disse skredtypene

Fjellskred (1)

Det er ikke forventet at klimaendringene vil gi vesentlig økt fare for fjellskred

Snøskred (3)

Med et varmere og våtere klima vil det oftere falle regn på snødekket underlag. Dette kan på kort sikt gi økt skredfare. På lenger sikt vil snømengdene bli så redusert at faren for snøskred vil avta

Jord-, flom- og sørpeskred (4)

Økt fare som følge av økte nedbørmengder

Stormflo (4)

Som følge av havnivåstigning forventes stormflonivået å øke

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom