Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Klimaendringene - slik må Oppland tilpasse seg

Del

Kommunene i Oppland vil i fremtiden få større utfordringer med regnflommer, overvann og skred. Det viser den nye klimaprofilen for fylket som overleveres fylkesutvalget i Oppland i dag.

- I Oppland vil klimaendringen særlig føre til behov for tilpasning knyttet til ekstremnedbør og flom i små, bratte, masseførende sidevassdrag som kan bryte ut av sitt normale løp. Knyttet til slike hendelser er det også ofte problemer med flom- og jordskred. Hyppigere og mer intens nedbør vil dessuten gi økte utfordringer med overvann, sier Hege Hisdal, hydrolog og klimarådgiver i NVE/Norsk Klimaservicesenter.

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få:

  • flere og større regnflommer. I alle uregulerte vassdrag som i dag kan få store regnflommer, anbefales et klimapåslag på 20 % på beregnede flomvannføringer.
  • økt fare for jord-, flom- og sørpeskred. Økt aktsomhet i forhold til alle skredtyper er viktig.
  • kraftig nedbør: oftere og mer intenst. Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann .

Kunnskap er nøkkelen
Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere fremtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

- Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Petter Glorvigen

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med overvann blir større enn i dag.

- I Oppland er det flere forhold som gjør at det er særlig viktig at man planlegger for alt vannet. Mange bor spredt og ofte langs mindre bekker og elver, tettstedene ligger mange steder på elvevifter eller langs vassdrag, og bysentrene er ofte under arealpress. Det er viktig at man holder avstand til bekker, elver og lavpunkt. Og samtidig holder bekker og vannveier åpne – ikke legg dem i rør, forteller Glorvigen.

Klimaprofil Oppland
Klimaprofilen gjør kunnskapen om klimaendringer lettere tilgjengelig for planleggere på kommunalt og regionalt nivå.

Klimaprofilen kan du laste ned her

Overleveringen av klimaprofilene skjer i fylkesutvalget tirsdag 20. september kl. 14.00, - i fylkeshuset på Lillehammer.

Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Uni Research og Bjerknessenteret, har utgitt rapporten «Klima i Norge 2100». Basert på rapporten er det nå laget en Klimaprofil for Oppland. Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet og forventede klimaendringer.

Kontaktpersoner:

Spørsmål knyttet til klimaendringene for Oppland:
Hege Hisdal, leder NVEs arbeid i Norsk Klimaservicesenter og hydrolog i NVE. Mobil: 934 21 527

Spørsmål om konsekvenser og tiltak for de enkelte kommunene i Oppland:
Petter Glorvigen, regionsjef NVE region øst Mobil: 489 94 984

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom