Samferdselsdepartementet

Klargjering av rollar i bompengeinnkrevjinga

Del

- Gjennom bompengereforma sørger vi for at pengane bilistane betaler blir brukt til å bygge meir veg. No skal dei som har ansvar for bompengebrikkene bli skilt ut frå bompengeselskapa. Da hindrar vi kryssubsidiering mellom bompengeselskapa og bompengebrikka kan nyttast til andre ting en berre bompengar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Det er den såkalla utferdarrolla som skal skiljast ut frå bompengeselskapa. Etter fastsetjinga av Utstederforskriften i statsråd i dag, trer endringane i kraft frå 1. januar 2019.

Bompengeselskapa får ein overgangsperiode på inntil 18 månadar til å omstille seg. Det vil vere mogleg å forlenge denne overgangsperioden med ytterligare seks månader dersom det ligg føre særskilde grunnar.

- Vi skal vere trygge på at pengane vi betalar i bomstasjonar vert nytta til det formålet dei er tiltenkt. Da er det viktig med tydelige og separate roller. Det får vi no, seier samferdselsministeren.

Bompengeselskapa har i dag både rolla som operatør og utferdar. Som operatør har selskapa ansvar for forvalting av lån og registrering av passeringar i dei aktuelle bompengeprosjekta. Som utferdar tilbyr selskapa bilistane ein avtale og ei brikke til registrering av bompasseringar. Selskapa står dermed både for innkrevjing frå sine avtalekundar via brikka, og i tillegg ber dei kredittrisikoen for betaling for bompasseringar frå avtalekundane sine overfor operatør. Denne utferdarrolla vert nå tatt over av eigne utferdarselskap. 

Ved å skilje ut utferdardelen frå bompengeselskapa kjem det ein ny marknad for utferdartenester. I denne marknaden kan ein sjå for seg både privateigde selskap og fylkeskommunalt/regionalt eigde selskap som gir tilbod om tenester.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

78,5 millionar kroner til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar i 20197.1.2019 12:02Pressemelding

- Vi ønsker å legge til rette for at fleire tar beina fatt eller syklar når dei har høve til det. Da skaper vi betre mobilitet og miljø, i tillegg til betring av folkehelsa. Regjeringa må sørge for at infrastrukturen er på plass slik at fleire synes det er både trygt og attraktivt. For 2019 fordeler vi 78,5 millionar kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekt fylkeskommunane og kommunane har ansvaret for, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom