Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

IKT-sikkerhet: Regelverket må følge teknologiutviklingen

Del

Energisektoren står overfor et teknologiskifte med økende grad av digitalisering. NVE har derfor gått gjennom gjeldende regelverk innen IKT-sikkerhet i energisektoren. Hovedkonklusjonen er at kjernen i regelverket allerede er godt, men at det bør oppdateres noe for å holde følge med teknologiutviklingen.

- Vi ser at dagens regelverk i stor grad er dekkende og i samsvar med internasjonale standarder og praksis, men at det er behov for ytterligere presiseringer i regelverket slik at virksomheter og systemer i energisektoren beskyttes mot nye digitale trusler. I bunn og grunn handler det jo om at vi har en sikker strømforsyning til deg og meg som strømkunde, sier avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen ved Tilsyns- og beredskapsavdelingen i NVE.


Gjennomgangen kan leses i NVE-rapporten «Regulering av IKT-sikkerhet», som også er en oppfølging av Lysne-utvalgets anbefaling til NVE om å gjennomgå sektorregelverket og se på funksjonsbasert regelverk og bruk av standarder. I arbeidet med rapporten har NVE sett på nasjonalt og internasjonalt regelverk på området, samt internasjonale standarder.

Hovedanbefalingene i rapporten er:

  • At NVE utarbeider krav til informasjonssikkerhet i henhold til et overordnet sikkerhetsregime, som plasserer informasjonssikkerhet som en del av det helhetlige arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen.

  • Tydeliggjøring av den generelle sikringsplikten mot uønskede hendelser og handlinger i dagens krav. Det bør stilles krav til grunnsikring for alle digitale informasjonssystemer hos aktører som har anlegg eller system av vesentlig betydning for produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme i energiforsyningen.

  • At driftskontrollsystemer har strengere sikringskrav enn grunnsikring, og at det tas hensyn til driftskontrollsystemenes særegenhet med krav til særlig integritet og tilgjengelighet. Dette innebærer at systemer som overvåker og styrer energiforsyningen, for eksempel dagens driftskontrollsystemer, beholder dagens høye sikkerhetsnivå for driftskontrollsystemer.

  • At lages en veileder på IKT-sikkerhet knyttet til beredskapsforskriften der NVE i større grad enn i dag henviser til og bruker begreper fra internasjonale standarder.

- Norge har i dag god forsyningssikkerhet. Men vi ser at både driftskontrollsystemer og administrative IT-systemer er del av digitale verdikjeder som kan krysse landegrensene. I fremtiden kan energiforsyningen bli enda mer automatisert. Vi ønsker med gjennomgangen som er gjort, og påfølgende regelverksoppdatering, å være så forberedt som vi kan slik at energibransjen, og i ytterste ledd strømkundene, skal være beskyttet mot bredden av digitale trusler, sier Bendiksen.

Ønsker innspill fra bransjen

Underveis i prosessen har energibransjen, leverandører og interesseorganisasjoner gitt innspill til gjennomgangen. NVE ønsker nå kommentarer og innspill til rapporten. Kommentarene blir behandlet før arbeidet med forskriften startes opp i NVE.

Innspill sendes til Janne Hagen, janh@nve.no innen 1. mai

Last ned NVE-rapporten «Regulering av IKT-sikkerhet»

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Eldri Holo, tlf. 22 95 92 60/970 96 895

Sjefingeniør Janne Hagen, tlf. 22 95 90 95/905 29 180

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom