Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikkje løyve til Tysso kraftverk

Del

NVE gjev ikkje løyve til å byggje Tysso kraftverk i Ulvik kommune i Hordaland. Hardanger Energi AS og BKK produksjon AS ville etter planane ruste opp og utvide det eksisterande kraftverket Ulvik 1 gjennom det planlagde Tysso kraftverk.

Den planlagde utbygginga ville ha gitt om lag 26,5 GWh fornybar straum kvart år, der om lag 20 GWh ville ha vore ny produksjon.

Ei realisering av Tysso kraftverk vil etter NVE si meining ha negativ verknad på ei bekkekløft av regional til nasjonal verdi. Det er ikkje mogelig å gjere biologiske undersøkingar i sjølve elvejuvet, men med bakgrunn i føre-var-prinsippet (naturmangfaldlova § 9) har NVE lagt til grunn at tiltaket vil medføre store negative konsekvensar for bekkekløftlokaliteten. I og med at bekkekløfta dekker det meste av fallet i prosjektet, har dei moglege negative konsekvensane for bekkekløfta avgjerande for utfallet av konsesjonshandsaminga. NVE har òg lagt noko vekt på landskap i vurderinga av konsesjonssøknaden.

Sjølv om ei utviding av det eksisterande kraftverket i Tysso ville kunne ha gitt relativt mykje ny fornybar kraftproduksjon, meiner NVE at ulempene er for store til å kunne gje konsesjon til utvidinga.

Les meir om Tysso kraftverk 

Kontaktpersonar:

Sakshandsamar Rune Moe, tlf. 22 95 93 15

Seksjonssjef: Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 90 19 82 16

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom