Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikkje løyve til overføring av vatn frå Reppaelva til Tveitelva i Kvinnherad

Del

NVE gjev ikkje Tveitelva kraftverk løyve til å overføre vatn frå Reppaelva til Tveitelva i Kvinnherad kommune i Hordaland. Redusert vassføring i Reppaelva vil gje negative konsekvensar for landskap og naturmiljø, meiner NVE.

Overføringa ville etter planen gje om lag 3 GWh per år i auka produksjon i Tveitelva kraftverk. Dette svarar til straumbruken til om lag 150 husstandar.

NVE meiner overføringa vil redusere verdien av Reppaelva som eit viktig landskapselement lokalt i Nordrepollen og i det større landskapsrommet i indre del av Maurangerfjorden. NVE legg særleg vekt på negative konsekvensar for kulturlandskapet ved Flatebø. I tillegg vert fosseberg, sjøaure og fuktkrevjande lav- og mosearter i og langs elva påverka negativt. Etter NVEs vurdering kan dei negative verknadane for landskap og naturmiljø vanskeleg avbøtast, særleg sett i samanheng med mange andre vasskraftreguleringar i området.

NVE meiner at det avgrensa kraftutbyttet ikkje står i forhold til ulempene som overføringa vil gje for allmenne interesser, og gjev difor ikkje løyve til overføring av vatn frå Reppaelva til Tveitelva.

Les meir om overføring av Reppaelva til Tveitelva kraftverk

Kontaktpersonar:
Sakshandsamar Marte Lundsbakken, tlf. 22 95 90 38
Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredfaren vil være krevende å vurdere i påsken23.3.2018 13:09Pressemelding

Vi har krevende snøskredforhold i hele landet. Det har gått mange skred den siste uken, både på Østlandet, Vestlandet og de største i Nord-Norge. Skredene har vært skiløperutløste, fjernutløste og naturlig utløste. Selv om været kan bli stabilt utover påsken, finnes det vedvarende svake lag nede i snødekket som gjør at det vil være svært utfordrende og ferdes trygt i lang tid fremover. Tegnene på skredfare blir ikke nødvendigvis så tydelige som nå fremover i påsken. Snøskredvarslingens anbefaling er derfor å unngå all skredterreng denne påsken, spesielt terreng brattere enn 30 grader.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom