Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikkje løyve til Opedal Ljosverk

Del

NVE avslår søknaden frå Opedal Ljosverk AS om løyve til å byggje Opedal Ljosverk i det verna vassdraget Opo/Opsjå i Lofthus i Ullensvang herad fordi ei utbygging vil ha negative verknader på verneverdiane i vassdraget.

NVE meiner at ei utbygging vil gje store irreversible terrenginngrep både i og langs elva Opo, særleg ved inntaket og i den øvste delen av røyrgata. Dette samsvarar ikkje med at vassdraget er verna på grunn av at det er urørt. I området rundt Sørfjorden er tettleiken av vasskraftverk spesielt høg og for ikkje å auke den samla belastninga på vassdraga i denne regionen er også omsynet til sumverknader tillagt stor vekt.

Opedal Ljosverk ville hatt ein produksjon på 5,5 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 275 husstandar: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=8033&type=V-1

Kontaktpersonar

Seksjonssjef Øystein Grundt
tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216

Sakshandsamar Brit T. Haugen
tlf.: 22 95 90 89

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom