Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikkje løyve til Kvernhusfossen kraftverk

Del

NVE har ei gruppe på 8 søknadar til handsaming om bygging av småkraftverk i Modalen kommune i Hordaland. NVE gjev avslag til Kvernhusfossen kraftverk før planlagd synfaring. Avslaget er grunngjeve med store negative konsekvensar for landskap.

Kvernhusfossen kraftverk er planlagt med ein installert effekt på inntil 2,7 MW og kraftverket vil då gje ein årleg produksjon på omlag 8,6 GWh/år.

NVE har gjort vedtak på eit tidleg tidspunkt, då prosjektet skilde seg ut med et høgt konfliktnivå. På grunnlag av den høge konfliktgraden meiner NVE at Kvernhusfossen kraftverk kan handsamast som ein eigen sak i forhold til dei 7 andre sakene som blei send ut på høyring i Modalen kommune.

NVE meiner Kvernhusfossen har så stor verdi for landskapet i Modalen at det i seg sjølv er tilstrekkeleg for å avslå søknaden. Etter NVE si vurdering vil aktuelle tilpassingar ikkje vere tilstrekkelege for å få løyve til å bygge kraftverket.

Modalen kommune og Fylkesmannen har fremja motsegn mot prosjektet. I tillegg har prosjektet møtt stor motstand i den offentlege høyringsrunda. NVE sitt syn er samanfallande med samtlege høyringspartar som har teke stilling i saka.

Les meir om saka Kvernhusforssen kraftverk

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Avdelingsingeniør Henrik Langbråten,          tlf.: 22 95 94 18

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom