Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Hverdagen er viktigst

Del

(Oslo 19.11.2015) Den viktigste suksessfaktoren for barn i asylsøkerfasen er en mest mulig normalisert hverdag, viser den nye forskningsrapporten “Levekår for barn i asylsøkerfasen”.

Rapporten er utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) på oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Undersøkelsen og innhenting av data er gjort før dagens ekstraordinære situasjon. Formålet med levekårsundersøkelsen om barn i asylsøkerfasen har vært å kartlegge omfanget og kvaliteten av tjenester og tiltak de tilbys.

–Rapporten gir oss viktig kunnskap inn i arbeidet overfor alle barn som er i asylsøkerfasen. Den vurderer levekår for barn i asylsøkerfasen og hva det er viktig å satse videre på nå i dagens ekstraordinære situasjon, sier direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Mari Trommald.

“Levekår for barn i asylsøkerfasen” undersøker de faktorer som kan innvirke på asylsøkende barns levekår. Omsorgssituasjon, boforhold, barnehage, fritidsaktiviteter, venner, helse generelt og barnevern tematiseres. Rapporten omfatter alle barn i asylsøkerfasen, så oppvekstperspektivet som legges til grunn innbefatter derfor så vel enslige mindreårige asylsøkere under 18 år som barn i alle aldre som ankommer Norge med sin familie.  

–Dette er en viktig rapport. Selv om det er ment å være et midlertidig bosted, så er det mange barn som bor lenge i asylmottak. Det er viktig for oss at barn har gode levekår denne tiden, sier assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) Birgitte Lange.

Et sentralt funn er at det viktigste for asylsøkerbarna er å ha en så normal hverdag som mulig. Forutsigbarhet og struktur i hverdagen med barnehage, skole og fritidsaktiviteter virker stabiliserende og skaper trygghet. Rapporten peker også på viktigheten av god bemanning generelt og barnefaglig kompetanse spesielt for barn i asylsøkerfasen og at boforholdene varierende.

–Anbefalingene kommer midt i en krevende situasjon, der den viktigste oppgaven er å skaffe tak over hodet og en seng å sove i. Vi vil allikevel vurdere rapporten nøye og se på hvilke tiltak vi kan følge opp når situasjonen stabiliserer seg, sier assisterende direktør i UDI Birgitte Lange.  

­–Vi står i en ekstraordinær situasjon med store barnegrupper som ankommer Norge på ukentlig basis. Vi har tydelige krav for godkjenning av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Vi må i den situasjonen vi er i nå hele tiden forsøke å gjøre hverdagen til de som bor på omsorgssentre og mottak så normal som mulig, sier direktør i Bufdir Mari Trommald.

De fleste barna får raskt et skoletilbud når de ankommer Norge som asylsøkere, og undersøkelsen viser også at 62 % sier de deltar på fritidsaktiviteter etter skoletid. Videre oppgir nesten 9 av 10 at de har venner. På helsesiden mener forskerne at det er en tilfredsstillende oppfølging av barna under 18 år, men at det kan bli bedre overfor de med psykiske plager og funksjonsnedsettelser.

–Vi må her sammen med kommunene og de andre velferdsdirektoratene bruke kunnskapen denne rapporten gir for å skape enda bedre og tryggere rammer for asylsøkende barn. Særlig viktig blir det å ha fokus på foreldrenes rolle fordi de er barnas omsorgspersoner. Derfor vil Bufdir i samarbeid med UDI på nyåret sette i gang utprøving av Program for foreldreveiledning (ICDP) i 11 mottak rundt om i landet, avslutter direktør i Bufdir Mari Trommald.

Kontakter

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Stensberggata 27
0170 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/
Fakta om rapporten «Levekår for barn i asylsøkerfasen» se Bufdir.no •Laget av NTNU Samfunnsforskning, Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) •Laget på oppdrag far Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemen¬tet og Justisdepartementet •Rapporten er en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen Barn på flukt (Meld. St. 27 2011-2012) •Undersøkelsen og innhenting av data er gjort før dagens ekstraordinære situasjon. •Levekårsundersøkelsen omfatter alle barn under 18 år som er asylsøkere, både de som lever med omsorgspersoner og enslige mindreårige asylsøkere. •Enslige mindreårige omfatter både de som bor på omsorgssenter i regi av Bufetat (enslige mindreårige under 15 år) og de som bor i mottak under¬lagt UDI (enslige mindreårige over 15 år). •Levekårsundersøkelsen ser på omsorgssituasjon, boforhold, oppfølging, aktivitetstilbud, sosiale nettverk og informasjon/medbestemmelse •Hovedfunn. Det er viktig å legge til rette for at asylsøkerbarna får en så normal hverdag som mulig. Forutsigbarhet og struktur i hverdagen med barnehage, skole og fritidsaktiviteter virker stabiliserende og skaper trygghet.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Sammen for barn og unge utsatt for menneskehandel28.5.2018 07:00Pressemelding

Barn og unge som utsattes for menneskehandel og andre typer utnytting får sjelden muligheten til å fortelle sin historie på en meningsfylt og helhetlig måte. Østersjørådet og Nordisk Ministerråd mener at dersom myndighetene hadde lyttet til de unges erfaringer og meninger ville de unge fått en bedre oppfølging, og samfunnet ville bedre kunne identifisere og følge barn og unge som utsettes for overgrep og utnytting.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom