Samferdselsdepartementet

Høyring: konkurranse om regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 2020

Del

– Flytilbodet på kortbanenettet er eit viktig transporttilbod for distrikta i Noreg. I samband med ny konkurranse om ruteflygingar i Sør-Noreg ønsker vi derfor innspel frå dei som faktisk nyttar tilbodet i distrikta. I tillegg har vi innhenta faglege analyser og vurderingar frå ein ekstern part, som kan nyttast som grunnlag for korleis rutetilbodet skal utformast, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet ber no om innspel i samband med arbeidet med ny konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 2020.

Høyringa, der involverte fylkeskommunar og andre relevante instansar kan kome med innspel til prosessen med statleg kjøp av flyruter, utgjer ein viktig del av avgjerdsgrunnlaget for Samferdselsdepartementet ved den komande konkurransen om drift av dei regionale flyrutene i Sør-Noreg.

Sjå høyringa her.

Ekstern utgreiing

Samferdselsdepartementet har òg bestilt ei ekstern utgreiing om det statlege kjøpet i Sør-Noreg frå 1. april 2020. Møreforskning Molde AS har i samarbeid med Transportøkonomisk institutt gjennomført utgreiinga som sikrar departementet eit solid fagleg grunnlag for det vidare arbeidet med kjøp av regionale flyruter i Sør-Noreg frå 1. april 2020.

I skildringa av oppdraget ba Samferdselsdepartementet om at følgjande punkt vart utgreia:

  • Tilstands-/situasjonsrapport
  • Trafikkprognose for perioden 2020-2024
  • Trafikkanalyse av reisebehov og prissensitivitet
  • Vurdering av grunnlag for kommersiell drift
  • Forslag til kva for flyruter staten bør kjøpe og kva krav som bør setjast til desse
  • Samfunnsøkonomisk nytte og kostnadar

Vurderingane i rapporten er gjorde av konsulenten og vil vere eit av fleire innspel som Samferdselsdepartementet vil vurdere før nye forpliktingar til offentleg tenesteyting (FOT) vert fastsatt. Rapporten vil inngå som ein del av høyringsgrunnlaget som høyringsinstansane vert bedde om å vurdere og kommentere i sine innspel. Høyringsfristen er sett til 28. mai 2018.

Les rapporten her.

Vidare prosess

Etter at høyringa er gjennomført vil Samferdselsdepartementet nytte høyringssvara og rapporten i det vidare arbeidet med å utforme nye FOT. Samferdselsdepartementet tar sikte på å lyse ut konkurransen slik at det vert om lag eit år mellom tildeling av kontraktar og oppstart av flygingar 1. april 2020.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Høyring: Vil sikre forbrukarar reduserte prisar for internasjonale samtalar og SMS11.12.2018 10:30Pressemelding

Ei ny forordning frå EU gjer at det vil bli innført maksimalprisregulering av internasjonale samtalar og SMS frå 15. mai 2019. Det er ikkje krav om at Noreg tar inn pristaket før forordninga er formelt innlemma i EØS-avtalen. - Av omsyn til norske forbrukarar foreslår departementet at tilsvarande maksimalpriser skal gjelde i Norge frå same tidspunkt som dei vil gjelde i EU. Vi set difor fart på dette arbeidet allereie no, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Road Alliance: Kjemper for norsk transportnæring i Brussel3.12.2018 13:00Pressemelding

- Regjeringen er opptatt av å bekjempe arbeidslivskriminalitet, legge til rette for ryddige konkurransevilkår, ivareta trafikksikkerheten på norske veier og sørge for gode rammevilkår for norske transportører. Det europeiske transportmarkedet bør ikke liberaliseres videre før man er sikret mer rettferdig konkurranse. Sammen med de andre landene i Road Alliance prøver vi å medvirke til at regelverket for transportnæringen blir best mulig, sier statssekretær Brage Baklien.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom