Avinor

God utvikling for Avinor i første halvdel av 2018

Del

Flere passasjerer og økte kommersielle inntekter bidro til en økning på 3,4 prosent i Avinors driftsinntekter i andre kvartal. Resultat etter skatt for første halvår utgjorde 183 millioner kroner.

- Avinor har i første halvår levert sikker og god drift, samtidig som vi fortsetter å redusere våre kostnader og øke driftsinntektene. Det legger grunnlaget for et fortsatt velfungerende luftfartssystem i Norge, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Driftsinntektene i andre halvår utgjorde 5 560 millioner kroner sammenliknet med 5 595 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017. Konsernet hadde i første halvår et resultat etter skatt på 183 millioner kroner sammenliknet med minus 230 millioner kroner for tilsvarende periode i 2017. Endringen skyldtes i hovedsak høye engangskostnader andre kvartal 2017.

På generalforsamling i Avinor AS 13.06.2018 ble Anne Carine Tanum valgt som ny styreleder i Avinor AS.

I rute med kostnadsbesparelser
Konsernets moderniseringsprogram har en innsparingsprognose bedre enn målsetting. Programmets målsatte kostnadsbesparelse er på 600 millioner kroner per år fra 2018 i forhold til konsernets tidligere finansielle langtidsplan fra 2013 (baseline). Selv om programmets mål forventes å bli oppnådd med god margin, videreføres arbeidet med kostnadsreduserende tiltak og effektiv drift.

Høy punktlighet, men under mål
12-måneders gjennomsnittlig regularitet og punktlighet var henholdsvis 98 prosent og 83 prosent per 30.06.2018. Dette er gode tall i internasjonal sammenheng, men Avinor har som mål å oppnå en høyere punktlighet enn 83 prosent. Sammen med flyselskapene og øvrige aktører på lufthavnene gjennomgås tiltak for ytterligere å bedre punktligheten.

Setter ut driften av Haugesund lufthavn
Samferdselsdepartementet besluttet i november 2016 å starte arbeidet med å sette ut driften av Haugesund lufthavn på tjenestekonsesjonskontrakt. Etter forhandlinger er kontrakten tildelt Lufthavnutbygging AS og Widerøe Ground handling AS gjennom et nystiftet selskap skal stå ansvarlig for driften av lufthavnen i 20 år fra mars 2019. ​

Ingen drift av Fagernes lufthavn
Drift av Fagernes lufthavn opphørte 01.07.2018. Det har ikke kommet på plass lokale aktører som ønsker å overta driften. Avinor vil etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet sikre at lufthavnen kan tas i kommersiell bruk av eventuelle aktører de nærmeste tre årene. Det vil også legges til rette for luftsport og eventuell annen aktivitet på området.

Økt kapasitet på Oslo lufthavn
Som følge av økt trafikkvolum til og fra non-Schengen destinasjoner, er det vedtatt en utvidelse av terminalkapasiteten ved Oslo lufthavn. Prosjektet innebærer en utvidelse av pir øst med ca. 28 000 kvadratmeter og nye flyoppstillingsplasser. Målsatt ferdigstillelse er første halvår 2022.

Avinor og Worldwide Flight Services inngikk 14.08.2018 intensjonsavtale om drift av et nytt sjømatsenter for flyfrakt ved Oslo lufthavn.

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Besøk presserommene til våre flyplasser:

Oslo lufthavn  |  Følg

Bergen lufthavn Flesland  |  Følg

- Avinors offentlige journal

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom