God resultatutvikling i Anthon B Nilsen

Del

Hovedselskapene i Anthon B Nilsens portefølje av virksomheter viste gode resultater i 2017. Dette ga en positiv verdiutvikling for porteføljen. Anthon B Nilsens samlede driftsinntekter i 2017 beløp seg til kr 1 256 mill. Korrigert for gevinster og solgte virksomheter, var driftsinntektene 2,5 prosent lavere enn året før. Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjorde kr 172 mill., mot kr 212 mill. i 2016. Driftsresultatet (EBIT) ble kr 90 mill. mot kr 118 mill. i 2016. Resultatet før skatt ble kr 160 mill. sammenlignet med kr 60 mill. året før. Salg av heleide og deleide virksomheter bidro sterkt til den positive resultatutviklingen.

Eiendomsvirksomheten

Eiendomsselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS viste god utvikling i 2017.  Ledigheten i kjerneporteføljen var lav og prosjektaktiviteten stor.  I 2017 hadde eiendomsvirksomheten i Anthon B Nilsen-konsernet driftsinntekter på kr 131 mill. Leieinntektene var på linje med 2016 mens gevinstene fra salg av konsoliderte eiendommer var noe lavere enn året før.  Gevinster ved salg av deleide eiendommer bidro til et meget godt resultat for 2017.

Utdanningsvirksomheten

Intendia Group – tidligere Anthon B Nilsen Utdanning AS – viste tilfredsstillende utvikling i 2017. Driftsinntektene beløp seg til kr 1 052 mill. Justert for solgte virksomheter var omsetningen i 2017 marginalt lavere enn i 2016.  Den kontraktsbaserte virksomheten innenfor arbeidsmarkedstjenester i Norge viste en betydelig nedgang, mens de opptaksbaserte skolevirksomhetene i Norge viste en volumvekst på 4,2 prosent.  Den kontraktsbaserte virksomheten i Sverige viste en vekst på 3,5 prosent. Junglemap, som utvikler og leverer nettbaserte opplæringstjenester til bedriftsmarkedet, viste en vekst på hele 44 prosent, noe som ikke minst skyldtes en mer enn dobling av aktiviteten i Sverige.

Handelsvirksomheten

Handelsvirksomheten i Anthon B Nilsen Scandinavia AS viste stabil drift i 2017.  Driftsinntektene økte med 7 prosent til kr 72 mill.  Resultatet var noe svakere enn året før.  Selskapet driver handelsvirksomhet med fiberplater, forskalingssystemer og komposittbaserte terrassegulv.

Kontakter

Kommunikasjonsdirektør Trond Andresen, tel. 00 47 91 19 05 19

Lenker

Om Anthon B Nilsen AS

Anthon B Nilsen AS
Rådhusgaten 27
0106 Oslo

http://www.abn.no

Anthon B Nilsen AS er et privateid selskap med en 130 års lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet har i dag to hovedsatsingsområder: Utvikling og drift av privat utdanningsvirksomhet i Norge og Sverige samt utvikling og forvaltning av næringseiendom i Oslo-området.  I tillegg driver selskapet handelsvirksomhet med bygningsmaterialer.

Anthon B Nilsen Eiendom er et eiendomsselskap som erverver og transformerer tomter og bygninger til arealer som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov og brukere. Ferdig utviklede eiendommer selges til nye eiere, eller de inngår i selskapets egen portefølje for langsiktig forvaltning og drift. 

Intendia Group driver 8utdanningsvirksomheter med totalt 13 varemerker innenfor segmentene yrkesutdanning, voksenopplæring og allmennutdanning i Norge og Sverige. Totalt sett har virksomheten hvert år mer enn 40 000 studenter og/eller kursdeltakere på heltids- eller deltidsstudier.