Norges Fredsråd

Fredsavtalen er et skritt i riktig retning, men fortsatt lang vei å gå for Colombia

Del

I dag ble det kjent at den historiske fredsavtalen i Colombia har blitt enstemmig ratifisert i Underhuset i nasjonalforsamlingen. Fredsavtalen kan tre i kraft allerede før president Santos kommer til Norge for å motta Nobels Fredspris lørdag 10.desember – samme dag som Norges Fredsråd arrangerer fakkeltog til hyllest for alle som arbeider for fred i Colombia.

Over 50 endringer skal ha blitt gjort fra den forrige avtalen som colombianerne avviste i folkeavstemningen i begynnelsen av oktober. Den nye fredsavtalen var det nasjonalforsamlingen som skulle stemme over, og onsdag kveld ga Underhuset sin enstemmige støtte til fred etter et halvt århundre med konflikt i landet. 

Ratifiseringen av fredsavtalen er et viktig og positivt steg mot et fredeligere og mer rettferdig samfunn. Men en fredsprosess er skjør og flere utfordringer står for tur. Blant annet vil FARC nå ha seks måneder på seg til å returnere våpnene sine og starte opp et politisk parti for å engasjere seg politisk.

- Kritikere har pekt på at den nye avtalen gir for mye spillerom til FARC ved å blant annet gi dem for lett adgang til nasjonalforsamlingen og at minimumsstraffer som husarrester blir gitt til de som har begått krigsforbrytelser, sier Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd. - Men dette er et avgjørende skritt i riktig retning og det er ekstra viktig at den internasjonale oppmerksomheten og støtten til fredsprosessen opprettholdes nå gjennom implementeringen av avtalen.

Nobelkomiteen påpekte i sin begrunnelse for årets Nobels Fredspris at den må forstås som en hyllest til hele det colombianske samfunnet og til alle som har bidratt til fredsprosessen. I forbindelse med utdelingen av fredsprisen 10. desember, arrangerer Norges Fredsråd, sammen med Colombiaforum og med støtte fra LO, fakkeltog for å hylle alle som arbeider for fred i Colombia. Med dette slutter vi oss til de hundretusener som har tatt til gatene i Colombia de siste månedene for å vise sin støtte til fredsprosessen. Med oss har vi blant andre Jan Egeland og Heikki Holmås som skal holde appell, i tillegg til at Nosizwe skal opptre.

Det colombianske sivilsamfunnet har i mange tiår båret frem arbeidet for fred og menneskerettigheter. Til tross for å være under omfattende angrep de siste ukene, fortsetter arbeidet for fullt. Den colombianske regjeringen har en stor jobb å gjøre fremover for å sikre at de som opponerer mot avtalen og fremdeles bærer våpen ikke genererer voldelige opptøyer, eller blir medlemmer av National Liberation Army (ELN).

- Straffeforfølgelse, returnering av våpen og demobilisering av FARC-styrken er bare noen av utfordringene fremover, Skal en bærekraftig fred oppnås må colombianske myndigheter kunne garantere for sivilsamfunnets sikkerhet og retten til å organisere seg må ivaretas, avslutter Hedda Langemyr.

Vi håper å se mange lyse opp Jernbanetorget og Karl Johan med fakler sammen med oss lørdag 10. desember - Colombia har fortsatt en lang vei å gå, vi kan godt gå noen skritt med dem! 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/

Beskrivelse: 

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen. 

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred - møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.

Følg saker fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter2.10.2017 07:00Pressemelding

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.