Bevar Andøya flystasjon

Forsvarsdebatt i Nord

Del

Foreningen Bevar Andøya flystasjon arrangerer debatten fredag den 23. juni, kl 16.30-18.30 på Andenes/Andøy

Debattleder :  Christian Borch

Debatten sendes direkte og i sin helhet på nrk.no, og på NRK2 frem til kl 18.00.

Den forslåtte nedleggelsen av Andøya Flystasjon har langtrekkende konsekvenser for forsvarsevnen, etterretningstjenesten og lokalsamfunnet. Det er sterk motstand mot dette vedtaket, både i og utenfor Stortinget, og ikke minst i viktige fagmilitære og operative miljøer.  

 • Andøya Flystasjon er en herdet fullt operativ krigsbase som med relativt små investeringer kan videreføre MPA-virksomheten også etter introduksjonen av de 5 nye P-8 overvåkningsflyene.
 • På Evenes må all infrastruktur rundt MPA-virksomheten bygges opp fra grunnen og en vesentlig og økende del av det opprinnelige budsjettet på 3.5mrd er derfor øremerket dette formålet.
 • Siden vedtaket i Stortinget i november 2016, er det fremkommet at man allerede nå trenger nye 0.7mrd kroner i ekstra investeringer for å fullføre prosjektet.
 • Det er verdt å merke seg at Evenes skal være fast base for kun 3 av de 52 F35 flyene som Norge har innkjøpt.

Foreningen Bevar Andøya Flystasjon mener blandt annet at:

 • Nedleggelsen av Andøya flystasjon er fattet på sterkt sviktende grunnlag både militærfaglig, økonomisk og samfunnsmessig.
 • Det er allerede lagt frem vesentlige avvik i kostnadsbildet rundt Evenes og våre kalkulasjoner tilsier at disse avvikene og merkostnadene vil å øke i tiden fremover.
 • Man har inflatert investeringkostnadene og fremtidige driftsutgifter på Andøya for å begunstige Evenes avgjørelsen.  Vesentlige kostnader, investeringer og oppgraderinger rundt Evenes-prosjektet er ikke fremlagt eller undervurdert og vi antar i tillegg at Ørlandet-prosjektet vil til en grad "subsidiere" F35 investeringene Evenes.
 • Vesentlig tallmateriale og beslutningsgrunnlag er unndratt offentligheten, av hva vi mener er bekvemmlighetshensyn og diskusjonsdempende grunner.
 • Forsvarsdepartemenet, dets politiske rådgivere og Regjeringen fremsetter bevisst Andøya Flystasjon som lite attraktivt gjennom svært selektiv negativ ordbruk og omtale og bl.a. tåkelegging av et sterkt bedyrende og ikke fullstendig fremlagt eller kostnadsvudert valg av luftvern.
 • Konsekvensene av kompetanseflukt er reelle og sterkt undervurdert, likeså å geografisk splitte den operative MPA-virksomheten fra Etjenesten som forblir på Andøya.

Forsvarsdebatten den 23. juni kl 16.00, i Idrettshallen på Andenes har følgende format og deltagere:

Program:

 • Foredrag av Generalløytnant (p) Robert Mood
 • Debatt om Langtidsplanen for Forsvaret og de forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringene i Nord.
 • De direkte utfordringene og konsekvensene ved en nedleggelse av Andøya Flystasjon.

Politikere:

- Trygve Slagsvold Vedum, Partileder Senterpartiet

- Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet/ tidligere forsvarsminister

- Ola Elvestuen, Nestleder Venstre

- Hårek Elvenes, Høyre

- Kenneth Svendsen, Fremskrittspartiet

- Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk Venstreparti

- Dagrun Eriksen, Kristelig Folkeparti

- Toine C Sannes, Miljøpartiet de Grønne

- Jonni Solsvik, Ordfører i Andøy

- Nils Ole Foshaug, Ordfører i Målselv

Arbeidstakerorganisasjoner:

- Torbjørn Bongo, leder Norges Offisersforbund

- Jens Jahren, leder Befalets Fellesorganisasjon

- Are Tomasgard, Landsorganisasjonen

 

Kontakter

Kontakter:
Hilde Flobergseter Leder BAF, mobil 97961172
Kristian Leerstang Sørensen Ansvarlig deltakelse debatt, mobil 97570967
Tommy Larsen Ansvarlig praktisk Idrettshallen Andenes, mobil 90591263

Bilder

Lenker

Om Bevar Andøya flystasjon

Bevar Andøya flystasjon
Bevar Andøya flystasjon
co/Fr. Nansensgt 113
8480 Andenes

http://www.bevarandoy.no

Om foreningen Bevar Andøya Flystasjon:

BAF har som formål å arbeide for å bevare Andøya flystasjon som vår maritime overvåkningsbase, også etter at flytypen P-3 Orion utfases og P-8 Poseidon blir tatt i bruk. Dette for vi mener det er det beste for Norge og NATO, både militærfaglig, økonomisk og samfunnsmessig.

BAF mener at tallgrunnlaget og utredningen som førte til vedtaket om nedleggelsen av Andøya Flystasjon inneholder vesentlige feil og krever at Regjeringen og Forsvarsdepartementet legger alle kortene på bordet til gjennomsyn og iverksetter ekstern kvalitetssikring av avgjørelsen.

Facebooksiden " Bevar Andøya Flystasjon" har over 26000 medlemmer fra hele landet. Andøy Kommune har 4890 innbyggere, hvorav 2718 bor på Andenes og ca 350 ansatte blir direkte berørt på Andøya militære Flystasjon. Det medfører at kommunen kan miste ca 1000 innbyggere pga av denne vedtatte nedleggelsen.