Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flomsonekart for Nitelva i Nittedal kommune

Del

NVE har overlevert flomsonekart til Nittedal kommune i Akershus. Kartet viser blant annet at mye bebyggelse ligger utsatt til for en 200-årsflom.

- Flommen som inntraff 18. september 2015 er estimert til ca. en 10-årsflom. Flommen var en påminner om hvor viktig det er med gode beredskapsplaner og riktig arealplanlegging langs Nitelva. Flommen synliggjorde flere sårbare områder i vassdraget og flomsonekartene viser at skadeomfanget for flommer med høye gjentaksintervall er stort, forteller regionsjef i NVE Region Øst, Petter Glorvigen.

Kartene gir informasjon om oversvømmelser som følge av flom ved 20-, 200- og 1000-årshendelser, i tillegg til klimafremskrivninger av 200-årsflommen i år 2100. Flomsonekartene viser vannstand i elva, flomutsatt areal ved ulik flomstørrelser og vanndybder for flomutsatt areal.

- Med flomsonekartene som NVE nå har utarbeidet, har kommunen fått et godt grunnlag for riktig arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap for dagens situasjon i vassdraget, sier Glorvigen.

Grunnlaget for flomsonekartene er en flomfrekvensanalyse basert på historiske flommer i vassdraget. Kartene er produsert digitalt, slik at kommunen og andre kan bruke resultatene i egne verktøy sammen med andre kartdata.

Kontaktpersoner

Petter Glorvigen, Regionsjef, mobil: 48 99 49 84
Kristin Ødegård Bryhn, Seniorrådgiver, mobil: 40 03 48 40

Fakta om flomsonekart

Med bakgrunn i erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som det viktigste verktøyet for å redusere flomskader i framtida.

NVE har laget retningslinjer som definerer hvilke flomfarer som er akseptabel for ulike typer byggverk og infrastruktur: NVEs retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar.

De samme kravene til sikkerhet mot flom er forankret i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17).

Her kan du lese mer om flomsonekartlegging

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom