Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flomsonekart for Lunde i Søgne overlevert

Del

NVE har overlevert flomsonekart for Lunde til Søgne kommune i Vest-Agder. Kartet viser hvilke arealer som oversvømmes ved 20-, 200- og 1000-årsflom langs Lundeelva fra Mjåland til utløpet i Torvefjorden. På flomsonekartene synliggjøres også konsekvensene av stormflohendelser i fjorden. I elvas utløpsområde gir stormflo større oversvømmelser enn flom i elva.

- Søgne kommune får flomsonekart der konsekvensene av en framtidig 200-årsflom i et endret klima i år 2100 også er vist. Med dette har de nå fått et godt grunnlag for arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap, sier regionsjef i NVE, Anne Cathrine Sverdrup.

20 prosent større flommer

Framskrivning av flommer i Lundeelva som følge av et endret klima fram mot år 2100, viser at en må forvente 20 prosent økning i flomstørrelsene. Samtidig forventes det et høyere havnivå langs kysten av Søgne i framtida, som fører til at større områder oversvømmes både langs Lundeelva og i utløpsområdet.

Grunnlaget for kartene er

  • frekvensanalyser basert på historiske flommer i Lundeelva og i de nærliggende elvene
  • hvordan klimaendringer virker på fremtidige flommer
  • terrengdata
  • vannlinjeberegninger

Kartene viser vannstander i elva og utbredelsen av flomutsatt areal. Flomsonekartene viser at bebyggelse langs Lundeelva vil være flomutsatt allerede ved en 20-årsflom.


Om flomsonekart

Med bakgrunn i erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som det viktigste verktøyet for å redusere flomskader i framtiden.

Sikkerhetskrav for byggverk i forhold til flom er gitt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) gjeldende fra 1. juli 2010.

NVE har laget retningslinjer som beskriver hvilke flomfarer som er akseptabel for ulike typer byggverk og infrastruktur: NVEs retningslinjer nr. 2-2011 Flaum- og skredfare i arealplanar.

Kontaktpersoner:

Regionsjef Anne Cathrine Sverdrup, mobil: 907 52 061

Senioringeniør Turid Bakken Pedersen, mobil: 976 81 312  

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom