Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flomsonekart for Feda

Del

Fredag 12. februar overleverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) flomsonekart til Kvinesdal kommune. Kartet viser blant annet at mye bebyggelse ligger utsatt til for en 200-årsflom.

Flomsonekart Kvinesdal 200årsflom med klima
Flomsonekart Kvinesdal 200årsflom med klima

Flommen i desember 2015 er den største registrerte flommen i vassdraget siden registreringene startet i 1898 og flommen hadde et gjentaksintervall som tilsvarer en 100-årsflom. Under flommen vasket elven bort deler av fundamentet til Feda bru, ødela en sjøbod og gjorde stor skade på flere bygninger.

- Flommen synliggjorde at Feda bru er et kritiske punkt i vassdraget og flomsonekartene viser at skadeomfanget er stort selv for mindre flommer, forteller regionsjef i NVE Region Sør, Anne Cathrine Sverdrup.

Kartene gir informasjon om oversvømmelser som følge av flom og stormflo ved 20-, 200- og 1000-årshendelser, i tillegg til klimafremskrivninger av 200-årsflommen i år 2100. Flomsonekartene viser vannstand i elva, flomutsatt areal ved ulik flomstørrelser og vanndybde for flomutsatt areal.

- Med flomsonekartene som NVE nå har utarbeidet, har kommunen fått et godt grunnlag for riktig arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap for dagens situasjon i vassdraget, sier Sverdrup.

Grunnlaget for flomsonekartene er en flomfrekvensanalyse basert på historiske flommer i vassdraget. Kartene er produsert på digital form slik at kommunen og andre kan bruke resultatene i egne verktøy sammen med andre kartdata.

Her finner du rapport og kart for prosjektet

 

Kontaktpersoner

Anne Cathrine Sverdrup, Regionsjef, mobil: 907 52 061

Kjartan Orvedal, overingeniør, mobil: 915 36 771

Fakta om flomsonekart

Med bakgrunn i erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som det viktigste verktøyet for å redusere flomskader i framtida.

NVE har laget retningslinjer som definerer hvilke flomfarer som er akseptabel for ulike typer byggverk og infrastruktur: NVEs retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (revidert 2014).

De samme kravene til sikkerhet mot flom er forankret i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) gjeldende fra 1.juli 2010.

Her kan du lese mer om flomsonekartlegging

Bilder

Flomsonekart Kvinesdal 200årsflom med klima
Flomsonekart Kvinesdal 200årsflom med klima
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom