Samferdselsdepartementet

Finansiering av utbedringer på fv 33 i Oppland

Del

Samferdselsdepartementet la i statsråd i dag fram forslag om finansiering av utbedringer på fv 33 i Oppland. Målet med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten, miljøet og trafikkavviklingen på strekningene.

Fv 33 er hovedvegforbindelsen mellom Valdres og Gjøvik-/Totenregionen. Vegen har i dag en standard som ikke står i rimelig forhold til denne viktige funksjonen. Forslaget innebærer finansiering til utbedringer på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Etnedal og Nord-Aurdal kommuner., som stedvise er smale og uoversiktlige.

Prosjektet er forutsatt finansiert med fylkeskommunale midler og bompenger i tråd med lokale ønsker og vedtak. Kostnaden for prosjektet er anslått til 270 millillioner kroner, av dette er det forutsatt at 50 prosent dekkes av bompenger.

Strekningen fv 33 Skardtjernet – Tonsvatnet som starter i Etnedal kommune og går inn i Nord-Aurdal kommune, er om lag 10 km. Strekningen fv 33 Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Nord-Aurdal kommune, er om lag 1 km. Det er om lag 5 km mellom de to strekningene. Denne strekningen ble utbedret på 1990-tallet og har derfor bedre kurvatur, bredde og bæreevne enn de to strekingene som skal utbedres.

Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende veg med flere kurveutbedringer samt breddeutvidelse slik at vegbredden blir 7,5 meter på hele strekningen. Strekningene blir dimensjonert for fartsgrense 80 km/t.

Det legges opp til anleggsstart i 2017 med ferdigstillelse i 2021.

Prop. 171 S (2016-2017) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Oppland.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Bane NORs innspill til handlingsprogram for jernbanesektoren19.2.2018 13:50Pressemelding

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Byvekstavtaler: Startskudd for spleiselag som kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag14.2.2018 13:24Pressemelding

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Ny konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø med kontraktoppstart 1. august 20198.2.2018 12:31Pressemelding

– For øysamfunnet Værøy er helikopterruten mellom Værøy og Bodø av stor betydning for befolkning og næringsliv. Statens kostnader ved rutedriften er imidlertid betydelige. I dag subsidierer staten hver tur/retur-billett på ruten Værøy-Bodø med over 10 000 kroner. Hovedmålet i arbeidet med ny konkurranse om Værøy-ruten har derfor vært å sikre et tilfredsstillende rutetilbud og samtidig hindre en fortsatt vekst i statens utgifter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom