Samferdselsdepartementet

Finansiering av utbedringer på fv 33 i Oppland

Del

Samferdselsdepartementet la i statsråd i dag fram forslag om finansiering av utbedringer på fv 33 i Oppland. Målet med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten, miljøet og trafikkavviklingen på strekningene.

Fv 33 er hovedvegforbindelsen mellom Valdres og Gjøvik-/Totenregionen. Vegen har i dag en standard som ikke står i rimelig forhold til denne viktige funksjonen. Forslaget innebærer finansiering til utbedringer på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Etnedal og Nord-Aurdal kommuner., som stedvise er smale og uoversiktlige.

Prosjektet er forutsatt finansiert med fylkeskommunale midler og bompenger i tråd med lokale ønsker og vedtak. Kostnaden for prosjektet er anslått til 270 millillioner kroner, av dette er det forutsatt at 50 prosent dekkes av bompenger.

Strekningen fv 33 Skardtjernet – Tonsvatnet som starter i Etnedal kommune og går inn i Nord-Aurdal kommune, er om lag 10 km. Strekningen fv 33 Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Nord-Aurdal kommune, er om lag 1 km. Det er om lag 5 km mellom de to strekningene. Denne strekningen ble utbedret på 1990-tallet og har derfor bedre kurvatur, bredde og bæreevne enn de to strekingene som skal utbedres.

Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende veg med flere kurveutbedringer samt breddeutvidelse slik at vegbredden blir 7,5 meter på hele strekningen. Strekningene blir dimensjonert for fartsgrense 80 km/t.

Det legges opp til anleggsstart i 2017 med ferdigstillelse i 2021.

Prop. 171 S (2016-2017) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Oppland.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet ber om kostnadsanslag for jernbane Fauske-Tromsø24.11.2017 13:45Pressemelding

- En jernbane nordover fra Fauske mot Tromsø har lenge vært et ønske fra mange i landsdelen. En slik jernbane vil kunne gi en ny transportåre for sikker og miljøvennlig transport. Samtidig er utbygging av jernbane kostbart og avstanden fra Fauske til Tromsø er lang. I vurderingen av en eventuell fremtidig jernbaneutbygging må derfor kostnadene avveies mot nytten utbyggingen vil gi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Endringar i statsbudsjettet for 2017: Meir til Posten og driftskreditt til Bane NOR – eit nytt steg framover i jernbanereforma24.11.2017 11:52Pressemelding

- Med jernbanereforma gjennomfører regjeringa ei kraftig satsing på norsk jernbane. Målet er at passasjerar og næringsliv skal få eit enda betre tilbod, samtidig som vi sikrar at dei stadig høgare løyvingane til jernbanen blir brukt mest mogleg effektivt. No foreslår regjeringa å innføre ei driftskredittordning for Bane NOR slik at føretaket kan drive effektivt utan at likviditeten hindrar akutte eller rasjonelle tiltak. Med dette på plass, tar vi enda eit steg framover i jernbanereforma, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom