Samferdselsdepartementet

Finansiering av Nordhordlandspakken

Del

Regjeringa har i dag lagt fram eit forslag om finansiering av Nordhordlandspakken. Pakken er et lokalt initiativ som omfattar prosjekt og tiltak på E39 og fylkesvegnettet nord i Hordaland.

- Det er vekst i regionen, og det er mange stader dårleg framkome for næringstransporten. Den lokalt vedtekne Nordhordlandspakken inneheld 19 prosjekt og tiltak som skal vere med på å møte den veksten i trafikk som er venta i regionen. Vegnettet i Norge skal vere trygt og effektivt både for næringsliv og persontransport, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I Nordhordlandspakken ligg det prosjekt og tiltak på riks- og fylkesvegnettet i kommunane Lindås, Meland, Radøy, Fedje, Austrheim, Masfjorden og Modalen. Det er mellom anna lagt opp til utviding av E39 gjennom Knarvik sentrum.

Region i vekst

Regionen er tett vevd saman, og er ein felles bu- og arbeidsmarknad. I regionen ligg mellom anna industriområdet Mongstad, med nær 3000 sysselsette. Når produksjonen på Johan Sverdrup-feltet startar opp, vil aktiviteten på Mongstad auke, og det er venta vekst i trafikken til og frå industriområdet.

Vegnettet slik det er i dag, er ikkje tilpassa den trafikkveksten som vil kome i regionen. Næringstransporten har mange stader dårleg framkome, og det er naudsynt å betre framkomsten og tryggleiken for gåande og syklande fleire stader i regionen og mot Bergen.

Ramme: 1,5 milliardar kroner

I planen for finansiering som no er lagt fram for Stortinget, er den samla økonomiske ramma rekna til 1,5 milliardar kroner i 2017-prisnivå. Dei siste kostnadsoverslaga gjev ein samla kostnad på 1,8 milliardar kroner. 

Det er lagt til grunn 60 millionar kroner i statlege midlar, 280 millionar kroner i fylkeskommunale midlar og 1 160 millionar kroner i bompengar. Innkrevjinga av bompengar skal ta til i 2018, og Nordhordlandspakken skal vere nedbetalt i løpet av 12 år. 

Nordhordlandspakken har lokalpolitisk tilslutning, og Samferdselsdepartementet meiner at dei økonomiske føresetnadane som er lagt til grunn er realistiske. Pakken skal styrast gjennom porteføljestyring. Det inneber at dersom kostnaden for nokre av prosjekta eller tiltaka aukar, vil andre prosjekt ikkje bli gjennomførte. Om enkelte prosjekt/tiltak vert rimelegare enn føresett, blir det plass til fleire prosjekt/tiltak, eller redusert innkrevjingstid.

Fleire opplysningar og kart: Prop. 164 S (2016-2017) Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren tar kontoret ut #påsporet på Nordlandsbanen (24. og 25. januar)22.1.2018 15:31Pressemelding

- Å sjå transportkvardagen i praksis gir utvida perspektiv. Gjennom mange reiser på infrastrukturen vår har eg hausta gode innspel som gir grunnlag for gode politiske prioriteringar. No står Nordlandsbanen for tur. Eg ser fram til å flytte kontoret ut på sporet for å oppleve og få innspel om korleis vi kan utvikle denne strekninga på ein best mogleg måte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa legg til rette for etablering av fleire fiberkablar til utlandet12.1.2018 10:49Pressemelding

- Digitale tenester blir stadig viktigare i arbeidslivet og på fritida. Ein sikker og robust infrastruktur er ein føresetnad for å oppretthalde og utvikle gode digitale tenester. Fiberkablar til utlandet er ein viktig del av den digitale infrastrukturen til Noreg. Stortinget vedtok før jul budsjettforlaget frå regjeringa om å etablere fleire fiberkablar mellom Noreg og utlandet. No skal Nkom gå i gang med realiseringa av dette tiltaket. I tillegg til auka kapasitet og tryggleik i ekomnetta, vil fleire fiberkablar opne opp for meir databasert næringsutvikling, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Evaluering av tilbud om drift av kystruten starter 12. januar11.1.2018 13:00Pressemelding

- Fristen for å levere tilbud i konkurransen om ny avtale på kystruten Bergen-Kirkenes løper ut fredag 12. januar kl. 12. Kystruten er en viktig transportåre for kystsamfunnene og vi har vært opptatt av å legge opp til en konkurranse som sikrer et kontinuerlig og godt transporttilbud. Samferdselsdepartementet har underveis i tilbudsfasen fått mange spørsmål til konkurransegrunnlaget, hvilket vi håper er et uttrykk for reell interesse fra flere aktører. Det kan tyde på at det blir en spennende konkurranse. Vi går nå inn i en krevende fase med å evaluere tilbud og vil arbeide for å forhandle frem en god løsning for den videre driften av tjenesten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom