Samferdselsdepartementet

Finansiering av Nordhordlandspakken

Del

Regjeringa har i dag lagt fram eit forslag om finansiering av Nordhordlandspakken. Pakken er et lokalt initiativ som omfattar prosjekt og tiltak på E39 og fylkesvegnettet nord i Hordaland.

- Det er vekst i regionen, og det er mange stader dårleg framkome for næringstransporten. Den lokalt vedtekne Nordhordlandspakken inneheld 19 prosjekt og tiltak som skal vere med på å møte den veksten i trafikk som er venta i regionen. Vegnettet i Norge skal vere trygt og effektivt både for næringsliv og persontransport, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I Nordhordlandspakken ligg det prosjekt og tiltak på riks- og fylkesvegnettet i kommunane Lindås, Meland, Radøy, Fedje, Austrheim, Masfjorden og Modalen. Det er mellom anna lagt opp til utviding av E39 gjennom Knarvik sentrum.

Region i vekst

Regionen er tett vevd saman, og er ein felles bu- og arbeidsmarknad. I regionen ligg mellom anna industriområdet Mongstad, med nær 3000 sysselsette. Når produksjonen på Johan Sverdrup-feltet startar opp, vil aktiviteten på Mongstad auke, og det er venta vekst i trafikken til og frå industriområdet.

Vegnettet slik det er i dag, er ikkje tilpassa den trafikkveksten som vil kome i regionen. Næringstransporten har mange stader dårleg framkome, og det er naudsynt å betre framkomsten og tryggleiken for gåande og syklande fleire stader i regionen og mot Bergen.

Ramme: 1,5 milliardar kroner

I planen for finansiering som no er lagt fram for Stortinget, er den samla økonomiske ramma rekna til 1,5 milliardar kroner i 2017-prisnivå. Dei siste kostnadsoverslaga gjev ein samla kostnad på 1,8 milliardar kroner. 

Det er lagt til grunn 60 millionar kroner i statlege midlar, 280 millionar kroner i fylkeskommunale midlar og 1 160 millionar kroner i bompengar. Innkrevjinga av bompengar skal ta til i 2018, og Nordhordlandspakken skal vere nedbetalt i løpet av 12 år. 

Nordhordlandspakken har lokalpolitisk tilslutning, og Samferdselsdepartementet meiner at dei økonomiske føresetnadane som er lagt til grunn er realistiske. Pakken skal styrast gjennom porteføljestyring. Det inneber at dersom kostnaden for nokre av prosjekta eller tiltaka aukar, vil andre prosjekt ikkje bli gjennomførte. Om enkelte prosjekt/tiltak vert rimelegare enn føresett, blir det plass til fleire prosjekt/tiltak, eller redusert innkrevjingstid.

Fleire opplysningar og kart: Prop. 164 S (2016-2017) Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Mobilitetspakke, del 3: Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport23.5.2018 13:30Pressemelding

- Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy. I tillegg er det interessant at EU nå foreslår CO2-standarder for tunge kjøretøy. Dette kan bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene og renere tungbiler på veiene. Nå ønsker vi innspill til behandlingen av de nye forslagene fra EU, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Statleg tilskot til breibandutbygging: Område med låg breibandkapasitet blir framleis prioriterte15.5.2018 10:48Pressemelding

- Infrastruktur for ekom er like viktig for folk og næringsliv som veg og jernbane. Breibanddekninga i Noreg er generelt svært god, og marknadsaktørane gjer ein viktig jobb for å byggje ut infrastrukturen. Staten bidreg med pengar til breibandutbygging i område der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut. Innretninga på tilskotsordninga er no endra slik at fylkeskommunane får meir involvering, men område med låg breibandkapasitet skal framleis bli prioriterte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom