Fagforbundet

Fagforbundet er positiv til å overføre flere oppgaver til fylkeskommunene

Del

Hagen-utvalgets rapport Regionreformen – Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene, ble overlevert statsråd Monica Mæland for noen dager siden. Fagforbundet er positiv til noen av forslagene, men mener høringsfristen er for kort.

Ekspertutvalgets forslag legger opp til store endringer og nye utredninger. Fagforbundet forventer gode demokratiske prosesser. Normal høringsfrist er tre måneder. Dette er avgjørende for å sikre at alle berørte parter blir hørt, derfor mener forbundet at høringsfristen på seks uker som Kommunal- og moderniserings-departementet har lagt opp til er for kort. 

- Skal fylkene bli bærekraftige institusjoner med legitimitet, må de få ansvar for store og viktige oppgaver som krysser kommunegrenser. Fagforbundet er derfor positive til å overføre flere oppgaver til fylkeskommunene. Spørsmålet er om oppgavene som foreslås overført ivaretar dette, sier forbundets leder Mette Nord.

Fagforbundet støtter utvalget i at organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, og at en fylkeskommunal modell bør inngå i vurderingene. Overføring av ansvaret for sykehusene er en oppgave som kan bidra til økt engasjement på det regionale politiske nivået. Fagforbundet mener at spesialist-helsetjenesten bør underlegges folkevalgt styring og demokratisk kontroll. 

Utvalgets forslag om at Bufetats ansvar for institusjoner, fosterhjem og familievern overføres fra staten til fylkeskommunene vil berøre flere tusen ansatte. Barnevernet har vært gjennom omfattende omstillinger de siste 20 årene. Nye omorganiseringer krever en grundig utredning før en eventuelt vedtar å endre barnevernets framtidige organisering. Sikring av ansattes rettigheter må ivaretas ved en eventuell overføring til fylkeskommunen. Fagforbundet er likevel enig med utvalget i å løfte det statlige barnevernet inn i vurderingen av fylkenes oppgaver.

Fagforbundet støtter ekspertutvalgets forslag om at virkemidler til næringsutvikling, innovasjon og forskning i større grad enn i dag, bør utvikles i et regionalt perspektiv.
Fylkeskommunen har ansvar for å sette mål for næringsutviklingen regionalt, men virkemidlene er i stor grad kontrollert av statlige aktører. Det blir derfor vanskelig å stille fylkeskommunen til ansvar for vedtatt politikk. En overføring av ansvaret for virkemidler er fornuftig og ønskelig.

Nøkkelord

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med omlag 365 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom