Mattilsynet

Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet i 2016

Del

Mattilsynet avdekket i 2016 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i to prøver av importerte matvarer. Det ble ikke gjort funn av ulovlig genmodifisering i fôr- eller såvarer.

Det ble funnet ulovlig innhold av genmodifisert materiale i to forskjellige produkter, henholdsvis mais i tortillachips fra Filippinene og soya i pitabrød fra USA. Produktene ble fjernet fra markedet. Påvisningene ble gjort gjennom Mattilsynets overvåknings- og kontrollprogram for genmodifisering. Det ble ikke påvist ulovlig GMO-innhold i de øvrige 57 matprøvene, og heller ikke i noen av de 61 prøvene av fôrvarer eller de ni prøvene av importerte såvarer.

-Resultatene bekrefter at forekomsten av ulovlig GMO i Norge er lav. Tallene avviker heller ikke vesentlig fra tidligere års undersøkelser, sier Inga Torp Nielsen, programkoordinator i Mattilsynet.

Matimportørenes kontroll må bedres

Kun 14 av 33 matimportører hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter. Disse var i hovedsak store importører til detaljhandel og produksjon.

- Dette er omtrent det samme resultatet som i 2015. Årsaken til det dårlige resultatet vurderes å være at vi velger importører og prøver ut fra risiko, og at vi har økt kontroll av små/mellomstore og nyetablerte importører. Mattilsynet følger rutinemessig opp importører som har avvik, for å sikre at de bedrer internkontrollen av importvarer, sier Nielsen.

Sporforurensing er vanlig

56 av totalt 120 mat- og fôrprøver inneholdt sporforurensninger av genmodifisert materiale (ni matprøver og 47 fôrprøver). Slike spormengder skyldes som oftest forurensning fra genmodifiserte varer under transport, håndtering eller foredling før mottak i Norge. Spesielt i fôrvarer av soya er det ofte sporforurensninger. Regelverket tillater inntil 0,9 % sporforurensning hvis den er utilsiktet og uunngåelig. Det er bare sporforurensninger med EU-godkjent genmodifisert materiale som aksepteres, og virksomheten må dokumentere at den har systemer for å unngå innblanding av slikt materiale i sine produkter.

Risikobasert tilsyn

I Norge er det ikke tillatt å omsette eller markedsføre mat eller fôr som er framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer, uten godkjenning fra Mattilsynet. Det er per i dag ingen godkjente genmodifiserte mat- eller fôrvarer i Norge. Ved en eventuell godkjenning i Norge, skal produktene merkes med informasjon om at de inneholder genmodifisert materiale.

Målet med overvåknings- og kontrollprogrammet er å sjekke om importørene følger det norske regelverket for genmodifiserte produkter, og hvert år kontrolleres forekomsten av ulovlig GMO-materiale i mat, fôr og såvarer. Det tas stikkprøver av varer der risikoen for å finne genmodifisert materiale er størst.

Programmet er et samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttakene og oppfølgingen av resultatene, mens Veterinærinstituttet er ansvarlig for analysene.

Mattilsynet har ansvaret for tilsyn med genmodifisering i prosesserte næringsmidler og fôrvarer etter matloven, og med levende GMO (ubearbeidete mat- og fôrvarer samt såvarer) etter genteknologiloven på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Mattilsynet samarbeider med Miljødirektoratet ved påvisning av levende GMO. Miljødirektoratet er ansvarlig for den miljøfaglige vurderingen.

Les mer om resultatene fra overvåknings- og kartleggingsprogrammet her.

Les mer om genmodifisering her.

Dette sjekket Mattilsynet:

Mat
Det ble i hovedsak tatt ut prøver av importerte matvarer som inneholdt mais, soya, ris og papaya, siden det er disse planteartene det dyrkes størst andel genmodifiserte varianter av i verden.

Tilsyn med virksomhetenes internkontrollsystem gjennom stikkprøvekontroll av dokumentasjon på fravær av genmodifisert materiale i produktene som prøvetas, er en del av programmet. Det er viktig at virksomhetene arbeider systematisk for å ha en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter.

Fôr
Det ble tatt ut prøver av soya-, mais- og rybs-/rapsprodukter til bruk i fôr til landdyr og fisk (produksjonsdyr). Prøvene av fôrvarer ble tatt ut i forbindelse med import fra land utenfor EU/EØS.

Såvarer
Det ble tatt prøver fra såvarepartier av mais og rybs/raps som ikke hadde partispesifikk dokumentasjon på fravær av GMO.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom