Merck

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har godkjent Mavenclad® (Kladribin tabletter)

Del

• Første perorale korttidsbehandling for pasienter med høyaktiv relapserende multippel sklerose (MS) er nå godkjent i Europa • Mavenclad® har vist vedvarende klinisk effekt i opptil fire år med maksimalt 20 dagers behandling over en toårsperiode • EMA gir nå markedsføringstillatelse for Mavenclad® i EU med lansering først i Storbritannia og Tyskland.

Darmstadt, Tyskland, 25. august, 2017: Merck, et av verdens ledende legemiddelselskap, kan i dag melde at EMA har gitt markedsføringstillatelse for MAVENCLAD® 10 mg (Kladribin tabletter) til behandling av høyaktiv  relapserende multippel sklerose* (MS)[i]. Markedsføringstillatelsen er gitt i alle 28 EU-land. Norge, Liechtenstein og Island vil få markedsføringstillatelse innen 30 dager etter EU-landene. MAVENCLAD® er første perorale korttidsbehandling som viser klinisk behandlingseffekt på handikapputvikling (EDSS progresjon), årlig atakk-rate og MR-aktivitet, hos pasienter med høyaktiv relapserende MS.

- Dette er gode nyheter, særlig for pasienter med MS, men også for oss som behandler og hjelper dem med sykdommen. Kladribine (Mavenclad®) har vist svært god effekt i utprøvende studier, og gis som to korte tablett-kurer ved oppstart, som gjentas igjen etter ett år. Dette forenkler behandlingen og bør kunne bidra til optimal compliance.  Jeg har god erfaring med medikamentet fra en utprøvingsstudie ved tidlig MS – og ser frem til å kunne få mer erfaring med medikamentet i rutinebehandling av pasienter med sykdommen, sier Kjell-Morten Myhr, professor og overlege ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

- MS er en av de mest utbredte nevrologiske sykdommer i vår tid. Vi ser frem til å tilby pasienter og behandlere en enklere og mer innovativ behandling av attakkpreget MS.  Godkjenningen av MAVENCLAD® i EU muliggjør dette, sier Belén Garijo, CEO i  Healthcare og styremedlem i Merck.

- Dette innleder en ny epoke i  behandlingen av MS, og er et resultat av vår uttalte satsing på å gi pasienter med MS en bedre hverdag, fortsetter Garijo. 

Markedsføringstillatelsen for MAVENCLAD® er basert på mer enn 10 000 pasientår med data fra over 2 700 pasienter i et klinisk utprøvingsprogram[ii]. Det er gjennomført kliniske studier med opptil 10 års observasjonstid hos enkelte pasienter. Den kliniske utprøvingen består av data fra tre Phase III-studier, CLARITY[iii],[iv], CLARITY EXTENSION[v], og ORACLE MS[vi], Phase II ONWARD-studien[vii], og langtidsoppfølging fra det åtteårige prospektive registeret PREMIERE[viii]. Vurdering av behandlingseffekt og sikkerhetsdata fra disse studiene viste en god nytte/risikoprofil for MAVENCLAD®.

- Dette er et spennende øyeblikk, som vil endre  måten vi behandler MS på, sier Gavin Giovannoni, professor i nevrologi ved Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London.

- MAVENCLAD® har en selektiv immun re-konstituerende virkningsmekanisme som gjør behandling av MS enklere. Ved å behandle pasienten i to korte årlige behandlingsperioder med tabletterløpet av fire år, får pasienten lange perioder uten bruk av medisiner, og hyppig overvåking er ikke nødvendig, sier Giovannoni. 

Godkjennelsen er gitt etter en positiv innstilling av Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) i juni 2017. MAVENCLAD® forventes å bli gjort kommersielt tilgjengelig på resept for pasienter i Europa i løpet av de neste månedene. De første lanseringene i Tyskland og Storbritannia forventes allerede i september 2017. I tillegg søker Merck om markedsføringstillatelser også i andre land, herunder USA. 

- Multippel sklerose rammer mer enn 700 000 mennesker i Europa.  Det finnes i dag ingen kur for sykdommen, sier Anne Winslow, president i det europeiske MS-forbundet.

- Nye behandlingsalternativ vil bidra betydelig til livskvaliteten til mennesker som lever med attakkpreget MS, sier Winslow. 

Hos pasienter med høy sykdomsaktivitet viser analyser av den toårige Fase III CLARITY-studien2,3 at MAVENCLAD® reduserer årlig atakk-rate med 67 %, og risikoen for seks måneders bekreftet sykdomsutvikling (EDSS-progresjon) ble redusert med 82 % sammenlignet med placebo. Det ble vist i Fase III CLARITY EXTENSION5 studien at det ikke var nødvendig med ytterligere MAVENCLAD®-behandling i år 3 og 4. Den omfattende utprøvningen har gitt informasjon om dosering og overvåkingskrav. De mest relevante negative bivirkningene er lymfopeni (redusert antall lymfocytter) og herpes zoster (helvetesild).Forekomsten av lymfopeni må vurderes før og under behandling med MAVENCLAD®. MAVENCLAD® er kontraindisert i visse pasientgrupper, for eksempel pasienter med svekket immunforsvar og gravide.

Les mer om MAVENCLAD®  her: http://www.ema.europa.eu/ema/.

*Definert som pasienter med ett attakk i løpet av foregående år og ≥ 1 T1 Gd+ lesjon eller ≥ 9 T2 lesjon under behandling med andre DMDer, eller pasienter med ≥ 2 eller flere attakker foregående år med eller uten DMD-behandling.

Om MAVENCLAD®

MAVENCLAD® (Kladribin-tabletter) er godkjent i EU som behandling for høyaktiv attakkpreget multippel sklerose* (MS). MAVENCLAD® er en kortvarig, oral, behandling som selektiv og periodisk angriper lymfocytter, som man tror er sentrale for den patologiske prosessen bak attakpreget MS. MAVENCLAD® er for øyeblikket under klinisk utprøving, og er foreløpig ikke godkjent i USA eller i Canada. I august 2017 godkjente EU-kommisjonen markedsføringstillatelse av MAVENCLAD® til behandling av høyaktiv attakkpreget MS. Godkjennelsen gjelder i alle 28 EU-land. Norge, Liechtenstein og Island vil få markedsføringstillatelse innen 30 dager etter EU-landene.

Det kliniske utviklingsprogrammet for MAVENCLAD® består av:

  • CLARITY-studien (CLAdRIbine Tablets Treating MS OrallY): en toårig Fase III placebo-kontrollert studie designet for å evaluere behandlingseffekt og sikkerhet rundt MAVENCLAD® som monoterapi til pasienter med relapserene-remitterende MS.
  • CLARITY-EXTENTION studien: En fireårig Fase III placebo-kontrollert studie, som bygger på CLARITY-studien. Formålet med denne studien var å evaluere sikkerhet og behandlingseffekt av MAVENCLAD® over en utvidet periode på totalt fire år.
  • ORACLE MS-studien (ORAl CLadribine in Early MS): en toårig Fase III placebo-kontrollert studie primært designet for å evaluere behandlingseffekt og sikkerhet av MAVENCLAD® som monoterapi for pasienter som viser tegn på tidlig MS (pasienter som har hatt første kliniske nevrologiske hendelse). 
  • ONWARD-studien (Oral Cladribine Added ON To Interferon beta-1a in Patients With Active Relapsing Disease): en Fase II placebo-kontrollert studie primært designet for å evaluere sikkerhet og toleranse for MAVENCLAD® til pasienter som har hatt sykdomsgjennombrudd under interferon-beta-behandling.
  • PREMIERE-studien (Prospective Observational Long-term Safety Registry of Multiple Sclerosis Patients Who Have Participated in Cladribine Clinical Studies): en langsiktig interimstudie av oppfølgingsdata fra det prospektive PREMIERE-registeret for evaluering av sikkerhet og behandlingseffekte av MAVENCLAD®. Studien består av mer enn 10 000 pasientår med data fra over 2 700 pasienter. Enkelte pasienter er observert i opptil 10 år.
  • Rapporterte bivirkninger av MAVENCLAD® er reduksjon i lymfocyttverdier, infeksjoner (inkludert herpes zoster) og potensielt økt risiko for malignitet. I kliniske studier, 20-25 % av pasienter behandlet med kumulativ dose av 3.5 mg/kg i en periode over to år som monoterapi, viste tegn til lymfopeni. Pasienter med overfølsomhet mot virkestoffet, HIV, aktiv kronisk infeksjon eller  malignitet, nedsatt immunforsvar, nedsatt nyrefunksjon eller gravide og ammende kvinner bør ikke få MAVENCLAD®. Menn og kvinner i fertil alder bør bruke prevensjon under behandling med MAVENCLAD®, og i minst seks måneder etter siste dosering, på grunn av risiko for fosterskade.

EU indikasjon

MAVENCLAD er indisert til behandling av voksne pasienter med høyaktiv relapserende multippel sklerose (MS) som er definert av kliniske- eller bildediagnostiske funn.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner

MAVENCLAD  skal ikke benyttes av pasienter som ikke tåler virkestoffet, pasienter med HIV, aktive, kroniske infeksjoner som tuberkelose og hepatitt, pågående kreftsykdom, moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon og gravide og ammende.  MAVENCLAD er også kontraindisert for pasienter med nedsatt immunforsvar inkludert de som mottar immunsuppressiv og myeosuppressiv behandling.

Spesielle advarsler og forsiktighetsregler

De vanligste bivirkningene er lymfopeni og herpes zoster.

Hematologisk monitorering

Reduksjon i antall nøytrofile, røde blodceller, hematokritt, hemoglobin eller blodplater sammenlignet med baseline-verdier er også observert i kliniske studier, selv om disse parametrene vanligvis forblir innenfor normalområdet.

Additive hematologiske bivirkninger kan forventes hvis MAVENCLAD administreres før eller samtidig med andre stoffer som påvirker den hematologiske profilen (se pkt. 4.5).

Lymfocyttallene må være bestemt

  • før MAVENCLAD initieres år 1.
  • før MAVENCLAD initieres år 2.
  • 2 og 6 måneder etter behandlingsstart i hvert behandlingssår. Hvis lymfocyttallet er under 0,5 x 109 celler/l, bør det overvåkes nøye inntil verdiene øker igjen.

Infeksjoner

MAVENCLAD kan redusere kroppens immunforsvar og øke sannsynligheten for infeksjoner. HIV-infeksjoner, aktiv tuberkulose og aktiv hepatitt må ekskluderes før oppstart av MAVENCLAD-behandling.

Forekomsten av herpes zoster var høyere hos pasienter som behandles med MAVENCLAD. Hvis lymfocyttallet faller under 0,2 x 109 celler/l, bør profylaktisk behandling mot herpes i henhold til standard praksis vurderes mens grad 4 lymfopenien pågår. Avbrudd eller utsetting av behandling av MAVENCLAD må vurderes til infeksjonen er ferdigbehandlet.

Tilfeller av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er rapportert for parenteral kladribin hos pasienter som er behandlet for hårcelleleukemi med et annet behandlingsregime.

I den kliniske studiedatabasen for MAVENCLAD ved MS (1976 pasienter, 8650 pasientår) er det ikke rapportert om noen tilfeller av PML. Imidlertid bør en baseline magnetresonansavbildning (MRI) gjennomføres før start av  MAVENCLAD-behandling (vanligvis innen 3 måneder).

Om multippel sklerose (MS)

Multippel sklerose (MS) er en autoimmun, kronisk og inflammatorisk tilstand som påvirker sentralvervesystemet. MS er den mest utberedte, ikke-traume-induserte, invalidiserende nevrologiske sykdommen hos unge voksne i verden i dag. Relapserende-remitterende MS er den vanligste formen for MS. Rundt 85 % av alle MS-pasienter diagnostiseres med denne formen for MS.[ix] Årsaken til MS er ukjent, men det antas at kroppens eget immunforsvar angriper myelinet rundt nervetrådene i hjernen og ryggmargen, hvilket fører til nedsatt signaloverføring fra nervene Det finnes for øyeblikket ingen kur mot MS, kun behandling som bremser utviklingen av sykdommen. 

Alle pressemeldinger fra Merck distribueres via e-post, og vil i tillegg bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden. På www.merckgroup.com/subscribe kan du registrere deg som e-postmottaker, endre eller avslutte tjenesten. 

Om Merck

Merck er en av verdens ledende vitenskap- og teknologiselskap inne helse, livs- og ytelsesvitenskap. Vi har 50 000 ansatte som jobber for å forbedre og utvikle teknologi som gir bedre livskvalitet. Vi jobber med alt fra biofarmasøytisk terapi for å behandle kreft eller multippel sklerose, banebrytende systemer for vitenskapelig forskning og produksjon, til flytende krystaller for smarttelefoner og LCD-TV.

I 2016 genererte Merck en samlet fortjeneste på  €15 milliarder euro i 66 land. 

Merck ble grunnlagt i 1668, og er en av verdens eldste legemiddelskap. Stiftelsesfamilien har fremdeles aksjemajoritet, og Merck har rettighetene til navnet og merkevaren. Unntaket eri USA og Canada der selskapet går under navnet EMD Serono, MilliporeSigma og EMD Performance Materials.

*Definert som pasienter med ett attakk i løpet av foregående år og ≥ 1 T1 Gd+ lesjon eller ≥ 9 T2 lesjon under behandling med andre DMDer, eller pasienter med ≥ 2 eller flere attakker foregående år med eller uten DMD-behandling.

[i] MAVENCLAD® Summary of Product Characteristics August 2017

[ii] Merck data on file

[iii] Giovannoni G, Comi G, Cook S et al. A Placebo-Controlled Trial of Oral Cladribine for Relapsing Multiple Sclerosis. 2010 New England Journal of Medicine 362:416-426

[iv] Giovannoni G et al. Sustained disease-activity-free status in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis treated with cladribine tablets in the CLARITY study: a post-hoc and subgroup analysis Lancet Neurol 2011; 10:329–337

[v] EU Clinical Trials Register. A Phase IIIb, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter, Parallel Group, Extension Trial to Evaluate the Safety and Tolerability of Oral Cladribine in Subjects with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Who Have Completed Trial 25643 (CLARITY). Available at https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2007-000381-20/results. Last accessed August 2017

[vi] Leist T, Comi G, Cree B et al. Effect of oral cladribine on time to conversion to clinically definite multiple sclerosis in patients with a first demyelinating event (ORACLE MS): a phase 3 randomised trial. Lancet Neurol 2014; 13: 257–67

[vii] EU Clinical Trials Register. A phase II, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, safety, tolerability and efficacy study of add-on Cladribine tablet therapy with Rebif New Formulation in Multiple Sclerosis Subjects with Active Disease. Available at https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2006-003366-33/results. Last accessed August 2017

[viii] Schreiner T, Miravalle A,. Current and Emerging Therapies for the Treatment of Multiple Sclerosis: Focus on Cladribine. Journal of Central Nervous System Disease. 2012; 4: 1–14

Nøkkelord

Kontakter

Om Merck

Følg saker fra Merck

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Merck på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Merck

EU-kommisjonen godkjenner Bavencio® (avelumab) for behandling av metastatisk merkelcellekarsinom (MCC)5.10.2017 09:27Pressemelding

Darmstadt, Tyskland og New York, USA, 21. september 2017 – Merck og Pfizer Inc. (NYSE: PFE) annonserte at EU-kommisjonen har gitt markedsføringstillatelse for Bavencio® (avelumab) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk merkelcellekarsinom (mMCC), en sjelden og aggressiv type hudkreft.1 Produktet vil ha markedsføringstillatelse i de 28 landene i den europeiske unionen (EU), i tillegg til Norge, Liechtenstein og Island, og ventes å være tilgjengelig på markedet i løpet av de kommende månedene. Statens Legemiddelverk har gitt produktet markedsføringstilatelse i Norge, basert på EU-kommisjonsvedtaket (EC Decision) fra 18.september 2017.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom