Humana omsorg og assistanse

Enorm interesse for å hjelpe barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd i Finnmark

Del

Forskning viser at minst 1/3 av seksuelle overgrep mot barn og unge begås av andre barn og unge. I morgen møtes hele 150 fagpersoner fra Finnmark i Kultursalen i Alta for å finne ut hvordan barna som utøver overgrep kan få hjelp.

Skadelig seksuell atferd ligger innunder kriteriene for alvorlig atferdsforstyrrelse og vil kunne få alvorlige konsekvenser for både utøver og utsattes helse og utvikling. Det foreligger etter hvert mye erfaringer både fra Norge og andre land som viser at det er mulig å forebygge nye overgrep gjennom å fokusere på tematikken på en hensiktsmessig måte.

- En betydelig andel av disse barna har komplekse vansker og er i behov av omfattende hjelp for å unngå at de fortsetter med den skadelige atferden. Det hjelper ikke at problematikken er tabubelagt og snakkes for lite om, sier Rune Midtgård i Humana omsorg og assistanse, som arrangerer møtet.

Humana omsorg og assistanse har opprettet tilbud, både egne institusjoner og andre tiltak, for å avhjelpe problematferden og for å bidra til at de unge kan få et godt liv og en sunn og god seksualitet i voksenlivet.

- Vi har god erfaring med overgrepsspesifikk veiledning, ferdighetstrening og støtte for barnet og deres omsorgspersoner. Vi har også institusjoner med spesiell kompetanse på målgruppen og vet hvordan vi skal kartlegge risiko og gjentakelsesfare. Dette er unikt i Norge, sier Midtgård.  

50 % av voksne overgripere forteller om første grenseoverskridelse som ungdom. Majoriteten (over 90 % i enkelte studier) av serieovergripere mot barn utviklet seksuell interesse for barn i samme periode av livet.

Og behandling hjelper. En amerikansk undersøkelse viste stor forskjell mellom en gruppe som hadde blitt behandlet og en gruppe som bare hadde blitt utredet for behandling. I behandlingsgruppen var gjentagelsesfaren (nye politianmeldelser) efter 6,5 år, 5.17%, mens det i gruppen som bare hadde blitt utredet var tilsvarende tall 18,9%.

- Humana ønsker å bidra til at regjeringens målsetning om etablering av kunnskap, forebyggende arbeid og oppfølging av barn med problematisk eller skadelig seksuell atferd blir realisert.

Nøkkelord

Kontakter

Om Humana omsorg og assistanse

Humana omsorg og assistanse
Humana omsorg og assistanse
Kilengaten 1
3117 Tønsberg

909 46 000https://www.humananorge.no/

Humana omsorg og assistanse har vokst til å bli et av Norges ledende omsorg og assistanseforetak.

Humana omsorg og assistanse i Norge er en del av Humana AB. I Norge tilbyr vi barneverntjenester, familiehjem, fosterhjem og beredskapshjem. Vi har et landsdekkende bo- og omsorgstilbud til mennesker med omfattende hjelpebehov, og behandlingssentre som tilbyr spesialisthelsetjeneste for unge og voksne med rusavhengighet som primærlidelse. Vi tilbyr også brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til funksjonshemmede som vil lede sine egne assistenter i hverdagen.