Samferdselsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2017: Meir til Posten og driftskreditt til Bane NOR – eit nytt steg framover i jernbanereforma

Del

- Med jernbanereforma gjennomfører regjeringa ei kraftig satsing på norsk jernbane. Målet er at passasjerar og næringsliv skal få eit enda betre tilbod, samtidig som vi sikrar at dei stadig høgare løyvingane til jernbanen blir brukt mest mogleg effektivt. No foreslår regjeringa å innføre ei driftskredittordning for Bane NOR slik at føretaket kan drive effektivt utan at likviditeten hindrar akutte eller rasjonelle tiltak. Med dette på plass, tar vi enda eit steg framover i jernbanereforma, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa har i dag lagt fram forslag til endringar i statsbudsjettet for 2017. Eit av forslaga er å løyve 500 millionar kroner til ei driftskredittordning for Bane NOR SF.

Bane NOR har ei omfattande verksemd, og tidsforskyvingar mellom ut- og innbetalingar kan gi variasjonar i likviditeten. Ordninga med driftskreditt bidreg til å gi føretaket meir føreseielege og stabile rammevilkår, og gir Bane NOR betre føresetnadar til å drive si samla verksemd effektivt. Ordninga gir òg Bane NOR rask og fleksibel tilgang til ekstra midlar i ekstraordinære situasjonar, som til dømes ved ulykker og naturkatastrofar.

- Med ei driftskredittordning legg vi til rette for at Bane NOR kan drive effektivt utan at likviditeten hindrar akutte eller rasjonelle tiltak, til dømes i ekstraordinære situasjonar som ved flaum eller ras, seier samferdselsministeren.

216 millionar kroner tilbake frå vedlikehald til investeringar i jernbanen

I 2016 hadde fleire investeringsprosjekt på jernbanen lågare framdrift enn føresett. Budsjettmiddel som var sett av til desse arbeida blei i staden nytta til å påskunde viktige tiltak innan fornying. For mellom anna å dekke inn utgiftene til den forserte fornyinga, blei det i samband med nysalderinga av statsbudsjettet for 2016 omdisponert 592 millionar kroner frå investeringar i linja til drift og vedlikehald. Av dette skulle 475 millionar krone dekke utgiftene til den forserte fornyinga.

Dei forseinka investeringane frå 2016 blir i staden gjennomførte i år og i kommande år. I 2017 blir det nytta 216 millionar kroner til desse arbeida. Dette er grunnen til at regjeringa no i nysalderinga av 2017-budsjettet foreslår å omprioritere tilbake 216 millionar kroner frå vedlikehald til investeringar.

180 millionar kroner meir til Posten

Talet på brev som blir sendt i Noreg er meir enn halvert sidan år 2000. Samstundes har etterspurnaden etter A-post falle dramatisk. Stortinget har derfor bestemt at Posten kan legge om til éin felles brevstrøm frå 2018. Posten må likevel oppretthalde A-post ut 2017.

- Nye berekningar viser at Posten vil ha meirkostnadar knytt til denne plikta estimert til 180 millionar kroner i 2017. Regjeringa foreslår derfor å løyve 180 millionar kroner til Posten for plikta til å oppretthalde to brevstrømmer i 2017, seier Solvik-Olsen.

3,15 millionar kroner meir til Statens havarikommisjon for transport – i samband med helikopterulykka på Svalbard

Regjeringa foreslår å auke løyvinga til Statens havarikommisjon for transport med 3,15 millionar kroner for å dekke utgifter i samband med helikopterulykka nordaust for Kapp Heer ved Barentsburg på Svalbard 26. oktober 2017. Utgiftene til å berge helikopteret opp frå djupt vann i arktisk strøk er høgare enn det Havarikommisjonen har igjen i budsjettet for 2017.

- Statens havarikommisjon for transport gjer eit viktig arbeid med å undersøke ulykker og hendingar på transportområdet. Å finne årsaker til ulykker er avgjerande for å kunne unngå liknande ulykker i framtida. Det er også viktig for dei pårørande at årsaka til ulykka blir funne, seier Solvik-Olsen.

Prop. 13 S (2017-2018) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen og Troms fylkeskommune skal samarbeide om betre vegar på Senja18.10.2018 11:00Pressemelding

- Vegnettet på Senja har store utfordringar og behov for utbetringar. Det er behov for skredsikring og fleire strekningar har svært tronge og uoversiktlige parti. Fokk og drivsnø fører ofte til at vegane må stengast om vinteren. Samstundes blir mykje av sjømaten frå Troms og Finnmark frakta på dei smale vegane på yttersida av Senja. Vi må derfor legge til rette for at vegane er i best mogleg stand for dei som brukar den, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom