Samferdselsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2017: Meir til Posten og driftskreditt til Bane NOR – eit nytt steg framover i jernbanereforma

Del

- Med jernbanereforma gjennomfører regjeringa ei kraftig satsing på norsk jernbane. Målet er at passasjerar og næringsliv skal få eit enda betre tilbod, samtidig som vi sikrar at dei stadig høgare løyvingane til jernbanen blir brukt mest mogleg effektivt. No foreslår regjeringa å innføre ei driftskredittordning for Bane NOR slik at føretaket kan drive effektivt utan at likviditeten hindrar akutte eller rasjonelle tiltak. Med dette på plass, tar vi enda eit steg framover i jernbanereforma, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa har i dag lagt fram forslag til endringar i statsbudsjettet for 2017. Eit av forslaga er å løyve 500 millionar kroner til ei driftskredittordning for Bane NOR SF.

Bane NOR har ei omfattande verksemd, og tidsforskyvingar mellom ut- og innbetalingar kan gi variasjonar i likviditeten. Ordninga med driftskreditt bidreg til å gi føretaket meir føreseielege og stabile rammevilkår, og gir Bane NOR betre føresetnadar til å drive si samla verksemd effektivt. Ordninga gir òg Bane NOR rask og fleksibel tilgang til ekstra midlar i ekstraordinære situasjonar, som til dømes ved ulykker og naturkatastrofar.

- Med ei driftskredittordning legg vi til rette for at Bane NOR kan drive effektivt utan at likviditeten hindrar akutte eller rasjonelle tiltak, til dømes i ekstraordinære situasjonar som ved flaum eller ras, seier samferdselsministeren.

216 millionar kroner tilbake frå vedlikehald til investeringar i jernbanen

I 2016 hadde fleire investeringsprosjekt på jernbanen lågare framdrift enn føresett. Budsjettmiddel som var sett av til desse arbeida blei i staden nytta til å påskunde viktige tiltak innan fornying. For mellom anna å dekke inn utgiftene til den forserte fornyinga, blei det i samband med nysalderinga av statsbudsjettet for 2016 omdisponert 592 millionar kroner frå investeringar i linja til drift og vedlikehald. Av dette skulle 475 millionar krone dekke utgiftene til den forserte fornyinga.

Dei forseinka investeringane frå 2016 blir i staden gjennomførte i år og i kommande år. I 2017 blir det nytta 216 millionar kroner til desse arbeida. Dette er grunnen til at regjeringa no i nysalderinga av 2017-budsjettet foreslår å omprioritere tilbake 216 millionar kroner frå vedlikehald til investeringar.

180 millionar kroner meir til Posten

Talet på brev som blir sendt i Noreg er meir enn halvert sidan år 2000. Samstundes har etterspurnaden etter A-post falle dramatisk. Stortinget har derfor bestemt at Posten kan legge om til éin felles brevstrøm frå 2018. Posten må likevel oppretthalde A-post ut 2017.

- Nye berekningar viser at Posten vil ha meirkostnadar knytt til denne plikta estimert til 180 millionar kroner i 2017. Regjeringa foreslår derfor å løyve 180 millionar kroner til Posten for plikta til å oppretthalde to brevstrømmer i 2017, seier Solvik-Olsen.

3,15 millionar kroner meir til Statens havarikommisjon for transport – i samband med helikopterulykka på Svalbard

Regjeringa foreslår å auke løyvinga til Statens havarikommisjon for transport med 3,15 millionar kroner for å dekke utgifter i samband med helikopterulykka nordaust for Kapp Heer ved Barentsburg på Svalbard 26. oktober 2017. Utgiftene til å berge helikopteret opp frå djupt vann i arktisk strøk er høgare enn det Havarikommisjonen har igjen i budsjettet for 2017.

- Statens havarikommisjon for transport gjer eit viktig arbeid med å undersøke ulykker og hendingar på transportområdet. Å finne årsaker til ulykker er avgjerande for å kunne unngå liknande ulykker i framtida. Det er også viktig for dei pårørande at årsaka til ulykka blir funne, seier Solvik-Olsen.

Prop. 13 S (2017-2018) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Fornying av førarkort for tungbil skal bli enklare15.12.2017 11:45Pressemelding

– Regjeringa vil skape ein enklare kvardag for folk flest og fjerne unødvendige forbod og påbod. I dag er det krav om ny praktisk prøve dersom førarkort for lastebil og buss ikkje er fornya innan eitt år etter at det er gått ut. Det opplever mange som veldig strengt. Desse reglane kan vi forenkle, og ein helseattest bør vere tilstrekkeleg for å få fornya førerkortet, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ber Statens vegvesen vurdere billigare utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen15.12.2017 11:40Pressemelding

- Det er viktig å bygge ut nye motorvegstrekningar for betre framkome og styrking av trafikktryggleiken. Samstundes er vi opptatt av å få mest mogleg veg for pengane. Innspel frå Statens vegvesen og Nye Veier AS tidligare i år viste at det er mogleg å redusere kostnadane med så mykje som 30 prosent i utbygginga av E6 Ringebu-Otta. No ber vi Statens vegvesen om å vurdere desse innspela og kome med ei tilråding om vidare framdrift, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nå kutter staten bompengegjelden med 500 millioner kroner14.12.2017 10:50Pressemelding

- Regjeringen har som mål å redusere bompengeandelen i veisektoren. Andelen er allerede redusert fra toppnivået i 2012/13, og nå tas nye skritt. Det er klart for å utbetale det første årlige tilskuddet til reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Med dette kuttes gjelden i rundt 30 bompengeprosjekt med til sammen 500 millioner kroner. Det gir rom for å redusere takster ved en rekke bompengepasseringer i tiden framover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa opprettar nytt forum for norsk vegtransportnæring13.12.2017 16:30Pressemelding

- Det er eit klart mål å sikre konkurranseevna til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringar og rekruttering. Vi har allereie i dag eit godt samarbeid med bransjen. No ønskjer vi å formalisere det med eit eige vegtransportforum Målet er å få ei fortløpande skildring av situasjonen i vegtransportmarknaden og å få vite kva slags utfordringar næringa og arbeidstakarane står overfor i det daglege, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom