Kystverket

En sikrere og mer effektiv innseiling til Oslo

Del

I løpet av det kommende året skal Oslo få en sikrere og mer effektiv innseiling. I dag er det anleggsstart for "Innseiling Oslo", Kystverkets utdypingsprosjekt i Oslofjorden, og allerede i morgen, torsdag 15. oktober, skal første salve sprenges sør for Snarøya i Bærum.

Foto: Kystverket/Phantomfilm
Foto: Kystverket/Phantomfilm

Oslo har Norges største gods- og passasjerhavn. I dag må de største laste- og cruiseskipene over i motsatt led for å styre unna grunner. Dette kan skape farlige situasjoner.

24 små grunner, fra Drøbak til indre Oslofjord, skal fjernes for å øke dybden i hovedfartsåra fra 11 til 14 meter og gjøre sjøferdselen tryggere. Borrearbeidene har startet i dag i Bærum kommune sør for Snarøya. Deretter står Frogn kommune på Nesodden for tur, og så arbeider prosjektet seg oppover til Indre Oslofjord.

– De planlagte tiltakene vil, sammen med et system for å skille sørgående og nordgående trafikk, redusere risikoen for grunnstøtinger. En mer effektiv led og mindre manøvrering gir også en reduksjon i utslippene fra store skip. Tiltakene vil også forbedre sjøsikkerheten for de lokale fergene betydelig. Alt i alt vil prosjektet bidra til en betydelig reduksjon av risikoen for uønskede hendelser som kan sette helse og miljø i fare, forteller Kystverkets prosjektleder Magnus Rørvik.

Viktige miljøhensyn
Han understreker at "Innseiling Oslo"-prosjektet skal ta klare hensyn til klima og miljø.

– For å ivareta naturressurser og friluftsliv er det i mudringstillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus stilt en rekke vilkår som skal innfris. Det omfatter krav til overvåkning og målinger, bestemmelser om hvilke områder som kan mudres i hvilke perioder og krav knyttet til deponeringen av massene. Dette er krav vi har full forståelse for. Vi ønsker ikke å ødelegge naturopplevelsene for noen, sier Rørvik.

Det er planlagt å fjerne 88 000 kubikkmeter fast masse, altså fjell. Disse steinmassene deponeres til underfylling av en planlagt molo i Spro havn på Nesodden, slik at man får en gjenbrukseffekt. I dette deponiet skal partikkeltettheten i vannet måles og deponiområdet skal tildekkes med minimum 20 cm finere masse før man begynner å deponere for fullt.

– Det er altså rene steinmasser som skal sprenges og fjernes. Dersom man får opp løsmasser i områder der det er påvist forurensning skal det tas prøver av massene. Eventuell forurenset masse tas på land i godkjent deponi dersom den er i tilstandsklasse 3 eller høyere. Dette er imidlertid ikke en problemstilling for de første grunnene som skal fjernes, så foreløpig har vi ikke bestemt hvilket landdeponi som tar i mot slike masser, forklarer prosjektlederen.

Utdypingsprosjektet skal være fullført i midten av september neste år.

Wasa Dredging er entreprenør for prosjektet, mens HR Prosjekt har byggeledelsen.

Mer informasjon om prosjektet finner man på www.kystverket.no/innseilingoslo og www.facebook.com/innseilingoslo

Kontakter

Havne- og farvannssjef Harald Andreassen, tlf. 900 77 605
Prosjektleder Magnus Rørvik, tlf. 907 30 674

Bilder

Foto: Kystverket/Phantomfilm
Foto: Kystverket/Phantomfilm
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom