Et hjerte av gull

En nasjonal dugnad som redder flere liv

Del

I Norge er det mer enn 3.000 hjertestans hvert eneste år. Kun 14% overlever og hovedårsaken til den lave overlevelsesraten er tiden. VI lanserer dugnaden "Dine hender kan redde liv" 1. Juli 2018.

Ved start av hjerte-/lungeredning (HLR) og bruk av hjertestarter innen de 5 første minuttene kan sjansen til overlevelse øke til hele 40%! Dette betyr at over 1.000 flere overlever en hjertestans i Norge hvert år!

Det er med andre ord behov for akutt respons og det er 2 faktorer som spiller inn; tiden det tar før HLR igangsettes og før første sjokk fra en hjertestarter gis til pasienten.

Økt antall hjertestartere og bedre tilgjengelighet er løsningen
All forskning på hjertestans utenfor sykehus gir samme svar. I de tilfeller hvor et samfunn har god tilgjengelighet til hjertestartere i det offentlige rom er overlevelsesraten høyest. Dette i kombinasjon med god kunnskap om basal hjerte- og lungeredning er faktorer som har direkte innvirkning på resultatet. 

I land ikke langt unna Norge startes opplæring om HLR allerede i grunnskolen. Dette ufarliggjør temaet og kontinuerlig repetisjon utruster befolkningen med livreddende kunnskap. 

Publikum utgjør en viktig ressurs ved akutte og kritiske hendelser som akutt sykdom og alvorlige ulykker / skader.

Det må være et mål at flest mulig av innbyggerne innehar kunnskaper og ferdigheter i grunnleggende og livreddende førstehjelp. Det finnes en rekke vitenskapelige studier som dokumenterer betydningen av lekfolks innsats.

Opplæring og holdningsskapende arbeid må starte allerede i barnealder. Det er vist at barn i førskolealder kan varsle nødnummer og gjennomføre enkle, livreddende tiltak. Opplæringen må fortsette gjennom grunnskole og i videregående utdanning, i forbindelse med avtjening av verneplikt og under førerkortopplæring.

Plutselig hjertestans utenfor sykehus er en av de tilstandene hvor betydningen av tidsforsinkelser er best studert. I internasjonale gjennomganger av tilgjengelig vitenskap, som gjennomføres hvert femte år, [CoStr2010, 2005] er det stor enighet om at kun tre tiltak utenfor sykehus er vist å bidra vesentlig til bedret overlevelse – og disse er alle sterkt tidsavhengige:

  1. Tid til erkjennelse av tilstanden og varsling av helsevesenet  - ringe 113
  2. Tid til oppstart av hjerte- lungeredning (HLR)
  3. Tid til første defibrillering (for de pasientene som har sjokkbar rytme)

Norge har blitt forbipassert
I mange år har resten av verden sett til Norge for prehospital akuttmedisin og vi ble for en del år tilbake ansett som internasjonalt ledende. I dag må en konstatere at en rekke land som vi bør kunne sammenlikne oss med, ligger foran oss i faglig og teknologisk utvikling. 

Flere oppdrag, men færre ambulanser
Helsedirektoratets årsrapport for aktivitetsdata fra AMK, viser økning i antall ambulanseoppdrag. Det ble utført 650 919 ambulanseoppdrag, en økning på 2,7 %. Det har vært registrert en jevn økning i oppdragsmengden gjennom flere år, hvor antallet oppdrag øker mer enn utviklingen i innbyggertall.

Hjertestartere må være mer tilgjengelig og vedlikeholdt
Det finnes anslagsvis 40 000 hjertestartere i Norge, men ingen vet det egentlige antallet. Så mange som 2/3 står i fare for å ikke virke i en akutt situasjon. Dette beror på for dårlige kontrollrutiner av eierne. I tillegg befinner de aller fleste hjertestartere seg hos bedrifter med begrenset åpningstid. Du må med andre ord ikke få hjertestans på kveld og i helger/helligdager.

Hovedelementene i vårt bidrag til den nasjonale dugnad “Sammen redder vi flere liv”
I februar 2017 lanserte Helseminister Bent Høie en «Nasjonal dugnad». Fokuset skulle være på å forbedre befolkningens kunnskap om hjerte- og lungeredning. Nå har det passert godt over 1 år. Med mange aktører inne tar dugnaden tid. Dette kan vi ikke sitte rolig og se på. Hvert eneste dødsfall fra en hjertestans utenfor sykehus koster det norske samfunnet ca. 1,2 millioner i årlige tap (sammenlignet med tall hentet fra undersøkelse utført av Danmarks Teknologiske Institutt).

I tillegg er det store personlige tragedier som kunne vært unngått med bedre beredskap i Norge. Mange mister en bærebjelke i livet sitt. Vår løsning er derfor følgende;

  • Vi skal utplassere minst 500 nye hjertestartere i oppvarmede og overvåkede skap i det offentlige rom. Skapene vil være røde og merket med et gullhjerte slik bildet viser. Den første hjertestarteren ble i 14.06.18 folkefinansiert (crowd fundet) av 12 enkeltpersoner i Lommedalen som betaler kr. 365,- pr år hver. En tilsvarende aksjon i Nederland resulterte i 1.400 nye hjertestartere i det offentlige rom.
  • I dag er de fleste hjertestartere innelåst og utilgjengelige utenom kontor-/ åpnings- tiden. Kun 2% av hjertestansene skjer på arbeidsplassene, 60% skjer hjemme. Det er derfor særdeles viktig å få flere hjertestartere tilgjengelig når de faktisk trengs. Derfor har vi i samarbeid med Stanley Security utviklet en løsning som gjør at man kan utplassere hjertestartere i oppvarmede skap som er overvåket og hvor alarm- sentralen og nærmeste vekter varsles når hjertestarteren blir tatt ut av skapet.
  • Vårt bidrag til dugnaden skal videre bidra til kartlegging av ikke registrerte hjertestartere, samt kvalitetssikre de som er registrert i det offentlige Hjertestarterregisteret (113.no) slik at blant annet AMK (113) vet hvor de er
  • Vi skal videre oppfordre folk som minimum er kurset i DHLR til å registrerer seg som akutthjelper i GoodSAM Responder. Gjennom integrasjon med Transmed vil disse bli tilgjengelig for AMK-sentralene og kommunenes beredskapsteam. AMK kan da varsle nærmeste akutthjelper og vedkommende kan i 80% (hentet fra undersøkelse utført av Danmarks Teknologiske Institutt) av tilfellene ankomme stedet raskere enn ambulansen. I Nederland resulterte tilsvarende dugnad at man aktiverte mer enn 170.000 akutthjelpere eller ca 1% av befolkningen. Vi mener at vi skal klare å bli bedre enn det. Men da trenger vi hjelp!

Skapene vil være røde og merket med et gullhjerte.

En særdeles god og lønnsom investering
Å utplassere 500 hjertestartere i det offentlige rom og inkludere nødvendige servicer, batteribytter osv koster 17,5 millioner kroner sett over en periode på 15 år.

For å kartlegge alle hjertestartere i Norge og i tillegg kartlegge alle som er opplært i hjerte-/lungeredning med hjertestarter (DHLR) trenger dugnaden ytterligere 7,5 millioner kroner. Med andre ord koster gjennomføringen av dugnaden Dine hender kan redde liv 25 millioner kroner.

For en sosial entreprenør startup er dette enorme beløp så vi oppfordrer nå resten av norsk næringsliv til å delta i dette løftet.

Når vi vet at det koster det norske samfunnet ca. 1,2 millioner pr. dødsfall burde det være et enkelt regnestykke. Staten burde tatt regningen på disse 500 hjertestarterne, men vi har ikke tid til å vente på en slik politisk beslutning. Hver dag får 9 personer hjertestans utenfor sykehus, bare 1 av disse overlever i gjennomsnitt. De 25 millionene kan med andre ord spares inn i løpet av en uke.

Vi har inngått en særdeles gunstig avtale om leveranse av hjertestarter og tilhørende utstyr med Safer Life (www.saferlife.no). Dette er et nytt selskap med et helt annet kostnadsbilde enn sine konkurrenter.

«Vårt mål er å redde flere liv samtidig som vi har minst mulig økonomisk profitt på det», sier Per Hagen - daglig leder i Safer Life.

Safer Life’s hjertestarter er av høyeste kvalitet og har funksjonaliteter som ingen andre har. Dette er for eksempel kontinuerlig tilkobling til nett for å sjekke hjertestarterens status, samt en hurtigknapp for å bruke hjertestarteren på barn.

Dugnaden Dine hender kan redde liv starter 1. Juli 2018 og pågår til 31. Desember 2019

Fra 20. August til 15. Desember 2018 går første runde av vår reise Norge Rundt. Les mer om den og hvordan man kan bidra på nettsiden www.ethjerteavgull.no

Kontaktpersoner for spørsmål/materiale:

Et Hjerte av Gull:
Bjørn-Arild Woll       
400 56 131    
baw@spera.no

Safer Life:                  
Per Hagen                  
401 46 669     
per@saferlife.no

Nettsider:                                                                              
www.ethjerteavgull.no 
www.saferlife.no                                                           

For media:
www.ethjerteavgull.no/for-media/ 

Bilder

Last ned bilde
Anette Testman og Bjørn-Arild Woll, grunnleggere av foreningen Et Hjerte av Gull.
Anette Testman og Bjørn-Arild Woll, grunnleggere av foreningen Et Hjerte av Gull.
Last ned bilde
Last ned bilde
Illustrasjonsbilde av Safer Life sin hjertestarter
Illustrasjonsbilde av Safer Life sin hjertestarter
Last ned bilde
Illustrasjonsbilde av Safer Life sin hjertestarter
Illustrasjonsbilde av Safer Life sin hjertestarter
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Et hjerte av gull

Et hjerte av gull
Et hjerte av gull
Postboks 4
1329 Lommedalen

400 56 131http://www.ethjerteavgull.no

Dine hender kan redde liv er en nasjonal dugnad startet av den ideelle foreningen Et Hjerte av Gull med helse teknologi startup’n Spera som hovedsponsor.

Dugnaden skal bidra til å kartlegge hvor hjertestartere befinner seg og melde disse inn i det offentlige Hjertestarterregisteret slik at blant annet AMK (113) vet hvor de er.

Hjertestarterne blir tilgjengelige også i appen GoodSAM Alerter, verdens største hjertestarter app, som både gir varslers nøyaktig GPS-posisjon og mulighet for kryptert live video tilgjengelig for nødetatene.

Følg saker fra Et hjerte av gull

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Et hjerte av gull på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Et hjerte av gull

Vi skal gå og sykle Norge på Langs for å få flere hjertestartere tilgjengelig der folk bor26.3.2019 08:11:48 CETPressemelding

I det offentlige hjertestarterregisteret er det registrert litt over 7.000 hjertestartere akkurat nå. Klokken 17:31 torsdag 21.03.19 var bare 3.003 tilgjengelig, dvs. kun 42% - fordi arbeidsplassene hadde begynt å stenge for en god stund siden, når Rema 1000 og Apotek 1 også har stengt er under 1/3 av hjertestarterne tilgjengelige. I 2017 var det 3.172 hjertestans utenfor sykehus i Norge - kun 2% av hjertestansene skjedde på arbeidsplassen - mens hele 62% skjedde hjemme. Dessverre er ikke hjertestartere tilgjengelig etter arbeidstid eller der folk bor i særlig grad i Norge. Det kan din bedrift eller organisasjon nå gjøre noe med.

DINE HENDER KAN REDDE LIV - Lær hvordan tirsdag 16. oktober 20185.7.2018 17:46:47 CESTPressemelding

Hvert år stanser over 3.000 hjerter utenfor sykehus i Norge og over 12.000 får hjerteinfarkt. Tirsdag 16. oktober skal foreningen Et Hjerte av Gull i samarbeid med helse teknologi startup'n Spera og Akutthjelper.no holde mer enn 250 pop up hjerte-/lungeredningskurs over hele Norge. Dette som del av den internasjonale World Restart a Heart Day som er et initiativ fra European Resuscitation Council.

Er det kun Rema 1000 som skal få hjerter til å slå igjen i Sommer-Norge?22.6.2018 09:59:37 CESTPressemelding

Fellesferien og stengte arbeidsplasser er bare et par uker unna. Foreningen Et Hjerte av Gull kommer med et stort varsko om tilgangen på hjertestartere dersom man skulle få hjertestans. Å ringe 113, samt eventuelt oppsøke nærmeste Rema 1000 med hjertestarter, gir beste odds for å overleve. Rema 1000 skal ha hjertestarter i samtlige av sine butikker i Norge. Rema 1000 skal ha hjertestarter i nærheten av kassene / inngangen i samtlige av sine butikker i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom