Samferdselsdepartementet

Ekomplan: Bredbånd og mobilnett er like viktig som vei og jernbane

Del

– Elektronisk kommunikasjon er en vesentlig del av hverdagen vår. Nå har vi for første gang et felles dokument som viser retningen for utviklingen av vårt digitale samfunn og hvordan vi kan sikre utbygging av nødvendig infrastruktur for databaserte arbeidsplasser i Norge. Ekom og internett som fungerer er grunnleggende nødvendig for næringslivet, forvaltningen og ikke minst for folk flest. Elektronisk infrastruktur er like viktig å diskutere som infrastruktur for vei og jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ekomplanen berører tema som mobil- og bredbåndsdekning, robuste ekomnett, markedsregulering, valgfrihet på internett og sikkerhet i ekomnett og -tjenester. Planen er en selvstendig del av Digital Agenda som presenterer den helhetlige IKT-politikken.

– Det skal være lønnsomt for tilbyderne å investere i ekom. Det skal være enkelt å være ekomkunde og vi skal få nye tjenester til en rimelig pris. Nye aktører i markedet, nye forretningsmodeller, nye tjenester, nye teknologier og ikke minst nye brukervaner krever ny og oppdatert regulering, sier samferdselsministeren.

–Regjeringens mål er å gjøre ekomnettene til et konkurransefortrinn for nasjonen. Nordmenn er allerede verdensledende i bruk av internett og elektronisk kommunikasjon, men vi skal også sikre gode vilkår for datarelaterte virksomheter og arbeidsplasser i Norge, sier Solvik-Olsen.

Dekning der folk bor, jobber og ferdes
Innen år 2020 skal 90 prosent av husstandene ha tilbud om minst 100 Mbit/s. På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd.

– Det skal være god mobildekning der folk bor, jobber og ferdes. Dette gjelder ikke minst for pendlere på tog. Dette krever godt samarbeid mellom ekomtilbydere, togselskapene og Jernbaneverket. Det er nå inngått avtaler med både Telenor og Telia om strategisk utbygging langs jernbanen, sier samferdselsministeren.

Markedsstyrt bredbåndsutbygging 
– Norske ekomtilbydere investerer stadig mer i nett og tjenester. Hver fjerde krone som sektoren tjener i Norge går tilbake til investeringer. Dette er bra for de norske ekomkundene. Regjeringen vil derfor videreføre den markedsbaserte tilnærmingen til bredbåndspolitikken og kun gi økonomisk støtte til områder der det er opplagt at markedet ikke strekker til, sier Solvik-Olsen.

Norge er ett av de landene i Europa med størst andel av husstandene som har fibertilknytning. I tillegg bygges det ut et landsdekkende 4G mobilnett.

– Vi skal fortsatt arbeide for minst tre konkurrerende mobilnett. Dette er nødvendig for å få til god konkurranse, sier Solvik-Olsen.

Sikre og robuste ekomnett
Et av hovedmålene i ekomplanen er at det skal være trygt å kommunisere i ekomnettene og at ekomnett og -tjenester skal være forsvarlig sikret mot uvær, feil og angrep.

 – For å bedrerobustheten i mobilnettene er tilbyderne pålagt å ha to til fire timers reservestrøm i sine nett. Staten skal på sin side sikre tre døgns reservestrøm på steder som er viktige for samfunnssikkerheten og lokalt rednings- og beredskapsarbeid.

Slik vil myndighetene følge opp
Ekommyndigheten skal veilede forvaltningen i kjøp av ekomtjenester til samfunnskritiske funksjoner. For eksempel har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) laget en veileder for kommunene med råd om hva de skal legge vekt på ved kjøp av ekomtjenester. – Videre vil vi se på muligheter for bedre samordning av offentlige anskaffelser av ekomtjenester med tilstrekkelig sikkerhet og robusthet, sier samferdselsministeren

Samferdselsdepartementet og Nkom skal i samarbeid med Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og underliggende etater fremme tiltak for bruk av moderne teknologi i nødmeldetjenesten, styrke sikkerhet og robusthet i ekomnettene og legge til rette for fremtidige kommunikasjonsløsninger for nød- og beredskapsetatene. For eksempel skal det innføres krav som øker nøyaktigheten på posisjonsdata fra håndsettet/mobil ved anrop til nødetatene og det skal innføres nødanropsløsninger i kjøretøy (eCall).

Databasert industri og arbeidsplasser
Regjeringen skal legge til rette for utvikling av datasentre og digital industri i Norge. Regjeringen har allerede innført redusert sats for el-avgiften for store datasentre fra 2016. I tillegg vil ekommyndigheten kartlegge etterspørsel etter og tilgjengeligheten til infrastruktur som kan nyttiggjøres av store datasentre.

Regjeringen skal utarbeide en strategi for samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av databasert industri i Norge.

Nettnøytralitet gjennom felleseuropeisk ordning
Regjeringen ønsker en reell nettnøytralitet. Målet om å beholde internett som en åpen og ikke-diskriminerende plattform skal ivaretas gjennom en felleseuropeisk ordning.

 – Men vi må følge utviklingen nøye og ved behov vurdere nasjonale tiltak innenfor rammene som den europeiske nettnøytralitetsreguleringen gir, sier samferdselsministeren.

Bredbåndsforum
Bransjeaktørene og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har opprettet et bredbåndsforum for å finne løsninger på felles utfordringer. Moderniseringen av kobbernettet for å levere raskt bredbånd er en aktuell problemstilling. Vi må utnytte de ressursene vi har tilgjengelige. Ikke alle får fiber umiddelbart, men vi kan sikre mange høye hastigheter mens de venter på fiber.

Ekomplanen – en del av Digital agenda
Ekomplanen er en del av regjeringens stortingsmelding Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Ekomplanen utgjør Del IV av stortingsmeldingen. 

Nøkkelord

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nå kutter staten bompengegjelden med 500 millioner kroner14.12.2017 10:50Pressemelding

- Regjeringen har som mål å redusere bompengeandelen i veisektoren. Andelen er allerede redusert fra toppnivået i 2012/13, og nå tas nye skritt. Det er klart for å utbetale det første årlige tilskuddet til reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Med dette kuttes gjelden i rundt 30 bompengeprosjekt med til sammen 500 millioner kroner. Det gir rom for å redusere takster ved en rekke bompengepasseringer i tiden framover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa opprettar nytt forum for norsk vegtransportnæring13.12.2017 16:30Pressemelding

- Det er eit klart mål å sikre konkurranseevna til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringar og rekruttering. Vi har allereie i dag eit godt samarbeid med bransjen. No ønskjer vi å formalisere det med eit eige vegtransportforum Målet er å få ei fortløpande skildring av situasjonen i vegtransportmarknaden og å få vite kva slags utfordringar næringa og arbeidstakarane står overfor i det daglege, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Igangsetter arbeid for å endre drosjereguleringen11.12.2017 12:49Pressemelding

- Drosjenæringen er en viktig del av kollektivtilbudet. Regjeringen ønsker å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, samtidig som vi sikrer et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. Vi må både ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførene. Nå igangsettes et viktig arbeid for å endre på regelverket i sektoren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Mer båndbredde for bedre mobile tjenester8.12.2017 13:58Pressemelding

– Gode mobiltjenester og en robust digital infrastruktur er avgjørende for stadig flere av dagens gjøremål både på jobb og privat. Denne uken har regjeringen besluttet at frekvensressurser i 700 MHz-båndet skal gjøres tilgjengelig for interesserte kommersielle ekomtilbydere i Norge. Dette er bra for utviklingen av mobilmarkedet, og det vil gjøre det mulig å tilby mobilbrukerne bedre tjenester. I tillegg vil frekvensene legge til rette for den fremtidige utbredelsen av 5G, noe som er viktig for en vellykket digitalisering i både privat og offentlig sektor, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom