Samferdselsdepartementet

Ekomplan: Bredbånd og mobilnett er like viktig som vei og jernbane

15.4.2016 12:36 | Samferdselsdepartementet

Del

– Elektronisk kommunikasjon er en vesentlig del av hverdagen vår. Nå har vi for første gang et felles dokument som viser retningen for utviklingen av vårt digitale samfunn og hvordan vi kan sikre utbygging av nødvendig infrastruktur for databaserte arbeidsplasser i Norge. Ekom og internett som fungerer er grunnleggende nødvendig for næringslivet, forvaltningen og ikke minst for folk flest. Elektronisk infrastruktur er like viktig å diskutere som infrastruktur for vei og jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ekomplanen berører tema som mobil- og bredbåndsdekning, robuste ekomnett, markedsregulering, valgfrihet på internett og sikkerhet i ekomnett og -tjenester. Planen er en selvstendig del av Digital Agenda som presenterer den helhetlige IKT-politikken.

– Det skal være lønnsomt for tilbyderne å investere i ekom. Det skal være enkelt å være ekomkunde og vi skal få nye tjenester til en rimelig pris. Nye aktører i markedet, nye forretningsmodeller, nye tjenester, nye teknologier og ikke minst nye brukervaner krever ny og oppdatert regulering, sier samferdselsministeren.

–Regjeringens mål er å gjøre ekomnettene til et konkurransefortrinn for nasjonen. Nordmenn er allerede verdensledende i bruk av internett og elektronisk kommunikasjon, men vi skal også sikre gode vilkår for datarelaterte virksomheter og arbeidsplasser i Norge, sier Solvik-Olsen.

Dekning der folk bor, jobber og ferdes
Innen år 2020 skal 90 prosent av husstandene ha tilbud om minst 100 Mbit/s. På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd.

– Det skal være god mobildekning der folk bor, jobber og ferdes. Dette gjelder ikke minst for pendlere på tog. Dette krever godt samarbeid mellom ekomtilbydere, togselskapene og Jernbaneverket. Det er nå inngått avtaler med både Telenor og Telia om strategisk utbygging langs jernbanen, sier samferdselsministeren.

Markedsstyrt bredbåndsutbygging 
– Norske ekomtilbydere investerer stadig mer i nett og tjenester. Hver fjerde krone som sektoren tjener i Norge går tilbake til investeringer. Dette er bra for de norske ekomkundene. Regjeringen vil derfor videreføre den markedsbaserte tilnærmingen til bredbåndspolitikken og kun gi økonomisk støtte til områder der det er opplagt at markedet ikke strekker til, sier Solvik-Olsen.

Norge er ett av de landene i Europa med størst andel av husstandene som har fibertilknytning. I tillegg bygges det ut et landsdekkende 4G mobilnett.

– Vi skal fortsatt arbeide for minst tre konkurrerende mobilnett. Dette er nødvendig for å få til god konkurranse, sier Solvik-Olsen.

Sikre og robuste ekomnett
Et av hovedmålene i ekomplanen er at det skal være trygt å kommunisere i ekomnettene og at ekomnett og -tjenester skal være forsvarlig sikret mot uvær, feil og angrep.

 – For å bedrerobustheten i mobilnettene er tilbyderne pålagt å ha to til fire timers reservestrøm i sine nett. Staten skal på sin side sikre tre døgns reservestrøm på steder som er viktige for samfunnssikkerheten og lokalt rednings- og beredskapsarbeid.

Slik vil myndighetene følge opp
Ekommyndigheten skal veilede forvaltningen i kjøp av ekomtjenester til samfunnskritiske funksjoner. For eksempel har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) laget en veileder for kommunene med råd om hva de skal legge vekt på ved kjøp av ekomtjenester. – Videre vil vi se på muligheter for bedre samordning av offentlige anskaffelser av ekomtjenester med tilstrekkelig sikkerhet og robusthet, sier samferdselsministeren

Samferdselsdepartementet og Nkom skal i samarbeid med Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og underliggende etater fremme tiltak for bruk av moderne teknologi i nødmeldetjenesten, styrke sikkerhet og robusthet i ekomnettene og legge til rette for fremtidige kommunikasjonsløsninger for nød- og beredskapsetatene. For eksempel skal det innføres krav som øker nøyaktigheten på posisjonsdata fra håndsettet/mobil ved anrop til nødetatene og det skal innføres nødanropsløsninger i kjøretøy (eCall).

Databasert industri og arbeidsplasser
Regjeringen skal legge til rette for utvikling av datasentre og digital industri i Norge. Regjeringen har allerede innført redusert sats for el-avgiften for store datasentre fra 2016. I tillegg vil ekommyndigheten kartlegge etterspørsel etter og tilgjengeligheten til infrastruktur som kan nyttiggjøres av store datasentre.

Regjeringen skal utarbeide en strategi for samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av databasert industri i Norge.

Nettnøytralitet gjennom felleseuropeisk ordning
Regjeringen ønsker en reell nettnøytralitet. Målet om å beholde internett som en åpen og ikke-diskriminerende plattform skal ivaretas gjennom en felleseuropeisk ordning.

 – Men vi må følge utviklingen nøye og ved behov vurdere nasjonale tiltak innenfor rammene som den europeiske nettnøytralitetsreguleringen gir, sier samferdselsministeren.

Bredbåndsforum
Bransjeaktørene og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har opprettet et bredbåndsforum for å finne løsninger på felles utfordringer. Moderniseringen av kobbernettet for å levere raskt bredbånd er en aktuell problemstilling. Vi må utnytte de ressursene vi har tilgjengelige. Ikke alle får fiber umiddelbart, men vi kan sikre mange høye hastigheter mens de venter på fiber.

Ekomplanen – en del av Digital agenda
Ekomplanen er en del av regjeringens stortingsmelding Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Ekomplanen utgjør Del IV av stortingsmeldingen. 

Nøkkelord

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Muligheter for kostnadsreduksjon og økt samfunnsnytte for nye veiprosjekter på E6 og E16 skal kartlegges18.8.2017 14:48Pressemelding

- Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Prosjektene E6 Ringebu – Otta og E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk har hatt store kostnadsøkninger og for å kartlegge mulighetene for å redusere kostnadene eller øke samfunnsnytten ønsker vi å trekke på kompetansen til både Statens vegvesen og Nye Veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett langs veier og jernbanelinjer11.8.2017 11:16Pressemelding

- Elektronisk kommunikasjon blir en stadig viktigere del av hverdagen vår. For å gjøre ekomnettene mer robuste, er det derfor behov for å etablere flere alternative nett og føringer over hele landet med god kapasitet. Her er det i dag et uutnyttet potensial i vei- og baneinfrastrukturen vår. Vi ønsker derfor at ledig kapasitet til fibernett og føringsveier skal bli lettere tilgjengelig for tilbydere av ekomnett ved bygging og oppgradering av veier og jernbanelinjer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vossebanen: Strekningen Arna-Stanghelle planlegges som tidligere forutsatt11.8.2017 11:08Pressemelding

- Jeg er opptatt av at infrastrukturprosjekter skal planlegges så effektivt som mulig. Avtalen om planleggingsmidler til jernbanestrekningen Arna-Stanghelle som Jernbanedirektoratet og Bane NOR nå har undertegnet, sikrer at prosjektet planlegges uten opphold, akkurat slik vi har forutsatt hele tiden. Dette bidrar til at byggingen kan komme i gang så tidlig som mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Signerte ny belønningsavtale om bedre kollektivtransport i Grenland9.8.2017 14:38Pressemelding

- Regjeringen ønsker at kollektivtransporten skal ta en større del av dagens persontransport med bil i byområdene. Grenland er blant de største byområdene i landet, og det er derfor viktig at kollektivtilbudet er attraktivt. Utviklingen de siste årene har vært god, og med den nye belønningsavtalen legger vi til rette for at enda flere skal velge kollektivtransport istedenfor bil i byområdet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Betre og meir miljøvennlig ferjesamband i indre Sogn13.7.2017 12:00Pressemelding

- Regjeringa ønsker ein meir fleksibel kvardag for folk og næringsliv i heile landet. No styrkar vi riksvegferjesambanda Mannheller-Fodnes og Hella-Vangsnes-Dragsvik i Sogn og Fjordane slik at det får betre løysing for reserveferje. Det skal vere på plass tidlegare enn i dag ved driftsbrot, for å sikre gode tilbod til ei kvar tid. Fartøya skal òg driftast på låg- eller nullutsleppsteknologi, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom