Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Eitt løyve og tre avslag til småkraftverk i Nordland

Del

NVE tilrår løyve til bygging av Nevervatnet kraftverk i Sørfold med overføring av Kjølvikelva i Fauske kommune i Nordland. Blåmann, Kobbskarelva og Mørsvikelva vasskraftverk får avslag.

Nevervatnet kraft AS ynskjer å overføre Kjølvikelva til eksisterande regulering i Nevervatnet og samstundes byggje eit nytt Nevervatnet kraftverk. Kraftverket og overføringa vil auke den totale kraftproduksjonen i vassdraget med 22 GWh. Dette vil gje straum til om lag 1100 husstandar. NVE meiner at overføringa og det nye kraftverk gjev ei betre nytting av eksisterande reguleringar og at ulempene som er knytt til reindrift i stor grad kan bli redusert gjennom avbøtande tiltak. NVE tilrår derfor løyve til bygging av Nevervatnet kraftverk med overføring av Kjølvikelva.

I vedtaket om Blåmann kraftverk har NVE lagt vekt på at tiltaket vil føre til store landskapsmessige inngrep i sårbart høyfjellslandskap. Når det gjeld Mørsvikelva kraftverk har NVE lagt vekt på at tiltaket vil føre til store terrenginngrep sett i høve til produksjon. For Kobbskarelva Kraftverk har verknader på landskap, friluftsliv, reindrift og samla belastning vore viktige faktorar i NVE si vurdering. NVE har også lagt vekt på at prosjektet har høg utbyggingspris.

NVE har kome fram til at dei negative verknadane av Blåmann, Mørsvikelva og Kobbskarelva kraftverk er så store at desse tre små vasskraftverka får avslag. Total produksjon for dei tre kraftverka som har fått avslag ville vore 20 GWh.

Les meir om Kobbskarelva kraftverk

Les meir om Mørsvikelva kraftverk

Les meir om Blåmann kraftverk

Les meir om Nevervatnet kraftverk

Kontaktpersonar:
Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216
Sakshandsamar Anne Johanne Rognstad, tlf 22 95 94 45
Sakshandsamar Brit Torill Haugen, tlf.: 22 95 95 95

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom