Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Eitt løyve og eitt avslag til småkraftverk i Eidfjord kommune i Hordaland

Del

NVE gjev løyve til Drøllstølsbekken kraftverk i Sysendalen, medan søknad om Isdøla kraftverk i same dalføre vert avslått.

Drøllstølsbekken kraftverk vil produsere om lag 8,9 GWh/år i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 445 husstandar. Isdøla kraftverk kunne produsert om lag 5,9 GWh/år.

Når det gjeld Drøllstølsbekken kraftverk har NVE lagt vekt på at inngrepa ikkje vil skilje seg ut i Sysendalen sitt landskapsrom, som i stor grad er prega av inngrep knytt til hyttebygging og reiseliv. Av omsyn til landskapet og livet i og langs elva har NVE stilt krav om minstevassføring på 150 l/s om sommaren og 10 l/s i vinterhalvåret, medan søkjaren hadde lagt til grunn ei minstevassføring på 10 l/s heile året.

NVE meiner at utbygging av Isdøla kraftverk vil råke friluftsinteressene i området i for stor grad. Reduksjonen i vassføringa og landskapsinngrepa som vil følgje av ei utbygging, veg ikkje opp mot den potensielle kraftproduksjonen. NVE har på bakgrunn av dette avslått søknaden.

Les meir om kraftverka:

Drøllstølsbekken kraftverk

Isdøla kraftverk

 

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt              tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216

Sakshandsamar Steinar Pettersen       tlf.: 22 95 94 03

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom